قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، رگرسیون خطی، شبکه عصبی، چند متغیره

دانلود پایان نامه

لوئیس۹۳مقدمه جامعی درباره روش‌های آنالیز چند متغیره گزارش کردند. این سه روش عبارت بودند از: از رگرسیون خطی چند تایی (MLR)، شبکه عصبی(ANN) و رگرسیون کم‌ترین مربعات جزیی (PLS). هدف آنها ارائه دیدگاهی مناسب به شیمیدان‌ها برای انتخاب تکنیک‌های مناسب آماری و قضاوت در مورد صحت آن انتخاب بود ]۶۳[.
در سال ۲۰۱۱بادمن۹۴ ارتباطی

  منبع تحقیق با موضوع and، of، ، (۸۵.۳%)

پاسخی بگذارید