لوئیس۹۳مقدمه جامعی درباره روش‌های آنالیز چند متغیره گزارش کردند. این سه روش عبارت بودند از: از رگرسیون خطی چند تایی (MLR)، شبکه عصبی(ANN) و رگرسیون کم‌ترین مربعات جزیی (PLS). هدف آنها ارائه دیدگاهی مناسب به شیمیدان‌ها برای انتخاب تکنیک‌های مناسب آماری و قضاوت در مورد صحت آن انتخاب بود ]۶۳[.
در سال ۲۰۱۱بادمن۹۴ ارتباطی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *