قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه میباشند.مواد، رسانای، پودرهای، پلیمرها

دانلود پایان نامه

تا کاربرد آنها همچنان محدود باشد . حسگرهای نیمه رسانای اکسید فلزی مانند پودرهای فشرده و فیلمهای نازک SnO2 اثر فعال سازی کاتالیستی دارند. اما پلیمرها مهمترین و بزرگترین گروه از مواد به عنوان بستر تثبیت میباشند.مواد پلیمری مزایای زیادی را برای کاربرد در ساخت حسگرها دارا می باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱.

  پایان نامه با کلمات کلیدیناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

دیدگاهتان را بنویسید