قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه نور.، شفافیت۸۹، اکسنده، اسیدها

دانلود پایان نامه

شناساگر در بافت پلیمر.
طول عمر مناسب۸۷.
عدم انجام کریستاله شدن یا مهاجرت و یا جهت گیری مجدد گونه ها.
بدون اثر کهولت۸۸.
پایداری در مقابل مواد شیمیایی مثل اسیدها ، بازها و اکسنده ها.
شفافیت۸۹ در مقابل نور.
سازگاری بیولوژیکی (سمی نبودن مواد).
نداشتن رنگ و یا لومینسانس ذاتی.
روش های نوری استفاده شده

  منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی

دیدگاهتان را بنویسید