قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه کووالانسی، نگهدارنده، میسازد.، سطحیشده

دانلود پایان نامه

مانند صفحه شیشهای سیلیکا یا غشای پلیمری شده متصل میکند. ایجاد گروههای عاملی مانند گروههای هیدروکسیل بر روی سطح غشاء مکانهایی را فراهم میآورد که اتصال کووالانسی مولکولهای آلی را امکانپذیر میسازد. عوامل حسگری که با استفاده از پیوند کووالانسی بر روی نگهدارنده تثبیت میشوند معمولاً طول عمر بیشتری نسبت به عوامل حسگری جذب سطحیشده

  دانلود پایان نامه با موضوع مدارس راهنمایی

پاسخی بگذارید