قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه کووالانسی، نگهدارنده، میسازد.، سطحیشده

دانلود پایان نامه

مانند صفحه شیشهای سیلیکا یا غشای پلیمری شده متصل میکند. ایجاد گروههای عاملی مانند گروههای هیدروکسیل بر روی سطح غشاء مکانهایی را فراهم میآورد که اتصال کووالانسی مولکولهای آلی را امکانپذیر میسازد. عوامل حسگری که با استفاده از پیوند کووالانسی بر روی نگهدارنده تثبیت میشوند معمولاً طول عمر بیشتری نسبت به عوامل حسگری جذب سطحیشده

  منابع و ماخذ پایان نامه نور.، شفافیت۸۹، اکسنده، اسیدها

دیدگاهتان را بنویسید