قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه کووالانسی، ]۵۱[.، غشاءنگهدارنده، واکنشگر

دانلود پایان نامه

دارند. اما تهیه یک عامل حسگری با استفاده از پیوند کووالانسی معمولاً پیچیده و وقتگیر میباشد. واکنش شیمیایی میتواند ویژه و خیلی پیچیده میشود. گاهی از اوقات نیز پیوند کووالانسی باعث کاهش پاسخ عامل حسگر به دلیل تشکیل پیوند با غشاءنگهدارنده میشود ]۵۱[.
در روش محبوسسازی۸۲ واکنشگر از طریق فیزیکی در درون ماتریکس متخلخل به دام

  پایان نامه درمورد ونیل، ۴۹۱، cm-18/، ۳/۶۶۵

پاسخی بگذارید