قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه BromopHenol، Blue، چربیدوستی، شناساگر

دانلود پایان نامه

پلیالکترولیت۸۴ برای تثبیت مورد بررسی قرار گرفته است.

BromopHenol Blue
(Water soluble)

Hexadecyltrimethylammolum BromopHenol Blue
(LiopHilic and Polymer/plasticizer-soluble)

شکل۱-۱۲- اثر تشکیل جفت یون در چربیدوستی شناساگر
روش تثبیت با استفاده از برهمکنشهای آبگریز

  منابع و ماخذ پایان نامه میباشند.مواد، رسانای، پودرهای، پلیمرها

دیدگاهتان را بنویسید