پلیالکترولیت۸۴ برای تثبیت مورد بررسی قرار گرفته است.

BromopHenol Blue
(Water soluble)

Hexadecyltrimethylammolum BromopHenol Blue
(LiopHilic and Polymer/plasticizer-soluble)

شکل۱-۱۲- اثر تشکیل جفت یون در چربیدوستی شناساگر
روش تثبیت با استفاده از برهمکنشهای آبگریز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *