قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه IRA، XAD، ۱۱۸۰,، سیلیکای

دانلود پایان نامه

پلیمر باعث تثبیت آن میشود و بدین ترتیب میتوان با تشکیل جفت یون شناساگر را چربیدوست کرد.
نمونهای از این نوع شناساگرها در شکل (۱-۱۲) نشان داده شده است. تبادل یون کنندههای تجاری مانند (Amberlite XAD 1180, IRA 400, IRA 401, Dowex-1) بدین منظور مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین مواد دیگری مانند پلیاستیرن۸۳ و سیلیکای حاوی

  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

پاسخی بگذارید