قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع آنتروپومتریک، جدول داده

دانلود پایان نامه

× مینگین بار داده شده) ، گشتاوری اندام فوقانی (فاصله مرکز جرم دست تا انتهای فوقانی × وزن اندام فوقانی) نیاز داریم. طبق جدول دادههای آنتروپومتریک وینتر۱۰۴، میزان وزن دست (اندام فوقانی) برابر ۵% کل وزن بدن است (وینتر۲۰۰۹) و میزان وزنه نیز برابر ۵% وزن کل بدن بود و به منظور تعیین فاصله وزنه تا مرکز مفصل شانه، طول دست به صورت مستقیم

  منابع و ماخذ پایان نامه تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید