قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

صفحات مختلف بیشترین مقدار است. این نشان میدهد که فعالیت عضله فوقخاری در صفر درجه صفحه اسکپشن بیشترین مقدار را نسبت به عضله دلتوئیدمیانی دارد.
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری تنها در زاویه ۹۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/006 و F=8/936) و این اختلاف در زاویه ۹۰ درجه برای عضله فوقخاری بین صفحه فرونتال

  منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، الکتروستاتیکی، الکتروستاتیک، ]۵۲[.

دیدگاهتان را بنویسید