قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، شدت فعالیت، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

و اسکپشن (sig=0/04) و فرونتال و ساجیتال (sig=0/021) بود
که شدت فعالیت عضله فوقخاری در صفحه فرونتال نسبت به سایر صفحات بزرگتر و در صفحه ساجیتال کمتر بود.
در نتیجه فرض اول تایید نشد

نمودار۱-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه در زوایای مختلف

در صفحه فرونتال، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار

  منبع تحقیق با موضوع article، move، of، the

دیدگاهتان را بنویسید