قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=1/915).
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۸۳/۲۵±۶/۶۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۰/۶۷±۵/۳۳) میباشد.

نمودار۴-۲- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال

در صفحه اسکپشن، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS

  منابع پایان نامه درمورد ، sim('anodepressure45')، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

پاسخی بگذارید