Posted on

عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=18/647)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۶۸/۹۲±۱۵/۱۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۱/۴۲±۵/۵۵)

نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن

در صفحه ساجیتال، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود