درجه

۵۶/۴±۲۰/۶
۵۹/۵±۱۸/۵
۶۵/۰±۸/۰
فوقخاری
۶۰/۲±۱۸/۹
۶۲/۰±۱۶/۹
۷۰/۳±۵/۱
ذوزنقه فوقانی
۴۶/۲±۱۳/۶
۵۸/۱±۲۰/۳
۶۶/۵±۷/۸
ذوزنقه میانی
۵۷/۹±۲۱/۳
۵۹/۱±۲۷/۱
۵۸/۱±۸/۵
ذوزنقه تحتانی
۷۹/۶±۱۱/۹
۶۱/۸±۱۳/۶
۶۳/۹±۱۸/۰
دلتوئید قدامی
۵۱/۸±۱۱/۵
۶۴/۰±۹/۵
۶۸/۶±۹/۹
دلتوئید میانی
۴۳/۶±۱۲/۵
۶۰/۵±۱۷/۹
۶۷/۳±۷/۹
دلتوئید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *