قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ۶۳/۹±۱۸/۰، ۶۱/۸±۱۳/۶، ۷۹/۶±۱۱/۹

دانلود پایان نامه

درجه

۵۶/۴±۲۰/۶
۵۹/۵±۱۸/۵
۶۵/۰±۸/۰
فوقخاری
۶۰/۲±۱۸/۹
۶۲/۰±۱۶/۹
۷۰/۳±۵/۱
ذوزنقه فوقانی
۴۶/۲±۱۳/۶
۵۸/۱±۲۰/۳
۶۶/۵±۷/۸
ذوزنقه میانی
۵۷/۹±۲۱/۳
۵۹/۱±۲۷/۱
۵۸/۱±۸/۵
ذوزنقه تحتانی
۷۹/۶±۱۱/۹
۶۱/۸±۱۳/۶
۶۳/۹±۱۸/۰
دلتوئید قدامی
۵۱/۸±۱۱/۵
۶۴/۰±۹/۵
۶۸/۶±۹/۹
دلتوئید میانی
۴۳/۶±۱۲/۵
۶۰/۵±۱۷/۹
۶۷/۳±۷/۹
دلتوئید

  پایان نامه درمورد of، the، CR,، Supramaniam

دیدگاهتان را بنویسید