فرونتال
۱۰۲/۲±۴/۷
۱۳۳/۱±۵/۱۰
۱۱۸/۱±۴/۲۱
۸۶/۸±۲
صفحه اسکپشن
۱۳۱±۶/۶
۱۱۹/۷±۴/۱۱
۱۰۴/۳±۹/۴۱
۶۹/۹±۴/۳
صفحه ساجیتال
۸۷/۵±۸/۳۱
۱۱۴/۸۳±۱۳/۴۷
۱۰۲/۶±۱۰/۸۵
۸۱/۱±۷

در صفحه فرونتال، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه ۳۰ درجه بیشترین مقدار است.
در صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *