قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع زوایا، فوقخاری، دلتوئید، ساجیتال،

دانلود پایان نامه

اسکپشن، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه صفر درجه بیشترین مقدار است
در صفحه ساجیتال، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه ۳۰ درجه بیشترین مقدار است
به طور کلی در هر سه صفحه درصد نسبی

  پایان نامه با کلمات کلیدیتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید