قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

از جداول ۶-۴، ۷-۴ و ۸-۴ ملاحظه میکنید بیشترین گشتاوری در زاویه ۹۰ درجه است و کمترین گشتاوری در زاویه صفر درجه میباشد. گشتاوری در صفحه اسکپشن نسبت به دو صفحه دیگر کمتر میباشد.
جدول۴-۸ درصد نسبی شدت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئیدمیانی
] ۱۰۰%× (دلتوئید میانی/ عضله فوقخاری) [

صفر درجه
۳۰ درجه
۶۰ درجه
۹۰ درجه
صفحه

  منابع و ماخذ پایان نامه کووالانسی، نگهدارنده، میسازد.، سطحیشده

پاسخی بگذارید