Posted on

۲-۴، ۳-۴ و ۴-۴ نشان میدهد که عضله فوقخاری در زاویه ۹۰ درجه در هر سه صفحه شدت فعالیت بیشتری دارد پس فرض دوم مبنی بر اینکه شدت فعالیت بزرگتر این عضله در زاویه ۳۰ درجه نسبت به سایر زوایا تایید نشد.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه اسکپشن زاویه ۳۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/017 وF=6/823) که این اختلاف برای عضله