قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

دارند
در صفحه ساجیتال، دلتوئید خلفی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت کمتری دارد درحالی که دلتوئید قدامی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بزرگتری دارد

جدول۴-۳- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر

  منابع و ماخذ پایان نامه مقالاتی، می‌داد، ۲۰۰۸باستین۹۱از، یافته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید