قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

قدامی
۷۴/۳±۱۴/۹
۹۵/۶±۱۵/۹
۹۹/۶±۴/۷
دلتوئید میانی
۵۲/۵±۷/۳
۷۵/۳±۲۲/۸
۹۰/۸±۱۲/۷
دلتوئید خلفی

در صفحه فرونتال، دلتوئید میانی شدت فعالیت بزرگتری نسبت به سایر عضلات دارد در حالی که شدت فعالیت ذوزنقه تحتانی کمتری را نشان میدهد.
در صفحه اسکپشن، دلتوئید قدامی و میانی به طور شدت فعالیت یکسانی دارند و نسبت به سایر عضلات شدت

  دانلود تحقیق با موضوع پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید