قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

فعالیت بزرگتری دارند و عضله فوقخاری شدت فعالیت کمتری دارد
در صفحه ساجیتال، عضله دلتوئید قدامی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بزرگتری دارد و دلتوئید خلفی و ذوزنقه میانی شدت فعالیت کمتری دارد.

۴-۳- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه
برای تعیین کردن گشتاور حاصل از وزنه و اندام فوقانی به ترتیب به دادههای گشتاوری وزنه (طول دست

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید