Posted on

فعالیت عضلات ذوزنقه فوقانی،ذوزنقه میانی،ذوزنقه تحتانی ،دلتوئید خلفی، دلتوئید میانی، دلتوئید قدامی و عضله فوقخاری با استفاده از EMG مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این فصل نتایج به دست آمده برای موارد زیر ارائه شده است:
RMS همسان سازی شده عضلات در:
الف) صفحه فرونتال درچهار زاویه صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه
ب) صفحه ساجیتال در چهار زاویه