Posted on

اندازه گیری شد و فاصله مرکز جرم دست، تا مرکز مفصل شانه برابر ۰/۵۳۰طول دست نسبت به انتهای پرگزیمال میباشد.
که میانگین طول دست برابر ۰/۶۲۷ سانتیمتر است فاصله مرکز جرم اندام فوقانی تا انتهای پرگزیمال برابر ۰/۳۳۲ سانتیمتر میباشد.
میزان کل بار داده شده ۵% وزن کل بدن است که مساوی وزن اندام فوقانی میباشد که کل بار برابر ۱۰% وزن بدن