در هر سه صفحه در زاویه صفر درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر درجه

۲۸/۰±۹/۲
۳۱/۴±۵/۵
۳۰/۶±۵/۰
فوقخاری
۲۶/۰±۹/۱
۲۹/۶±۱۵/۰
۳۲/۳±۱۵/۰
ذوزنقه فوقانی
۲۱/۲۵±۸/۰
۲۷/۰±۱۰/۰
۳۲/۰±۱۶/۰
ذوزنقه میانی
۳۶/۴±۲۰/۰
۲۸/۷±۱۵/۰
۱۹/۵±۶/۵
ذوزنقه تحتانی
۴۰/۸±۱۳/۵
۳۴/۹±۱۳/۲
۲۳/۴±۵/۷
دلتوئید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *