قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۳۲/۰±۱۶/۰، ۳۶/۴±۲۰/۰، ۲۱/۲۵±۸/۰، ۲۷/۰±۱۰/۰

دانلود پایان نامه

در هر سه صفحه در زاویه صفر درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر درجه

۲۸/۰±۹/۲
۳۱/۴±۵/۵
۳۰/۶±۵/۰
فوقخاری
۲۶/۰±۹/۱
۲۹/۶±۱۵/۰
۳۲/۳±۱۵/۰
ذوزنقه فوقانی
۲۱/۲۵±۸/۰
۲۷/۰±۱۰/۰
۳۲/۰±۱۶/۰
ذوزنقه میانی
۳۶/۴±۲۰/۰
۲۸/۷±۱۵/۰
۱۹/۵±۶/۵
ذوزنقه تحتانی
۴۰/۸±۱۳/۵
۳۴/۹±۱۳/۲
۲۳/۴±۵/۷
دلتوئید

  منبع پایان نامه درباره CuO,ZnO، لیتر)، ۱مولار، استات.

دیدگاهتان را بنویسید