قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴۴/۵، گشتاوری، وزنه، Dsin90=0/824

دانلود پایان نامه

میانگین فاصله وزنه تا مفصل شانه=D
D=0/627+0/332
(۵% وزن کل بدن)×۲= میانگین وزن دست+وزن وزنهm=

جدول۴-۶- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه اسکپشن
زاویه (درجه)
M
D
m

۰
۴/۴۸
Dsin90=0/824
۴۴/۵
۳۰
۳/۸۵
Dsin60=0/708
۴۴/۵
۶۰
۲/۲۴
Dsin30=0/412
۴۴/۵
۹۰
۰/۲۱
Dsin?=0/04
۴۴/۵

گشتاوری حاصل از وزن

  منابع و ماخذ پایان نامه BromopHenol، Blue، چربیدوستی، شناساگر

پاسخی بگذارید