قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴/۱۴۴، وزنهM=، شانه+، شانه=D

دانلود پایان نامه

(درجه)
M
D
m

۰
۵/۲۱
Dsin90=0/959
۴/۱۴۴
۳۰
۴/۴۸
Dsin60=0/824
۴/۱۴۴
۶۰
۲/۶۰
Dsin30=0/479
۴/۱۴۴
۹۰
۰/۲۱
Dsin?=0/04
۴/۱۴۴

گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه + وزنهM=
میانگین فاصله COM تا مرکز مفصل شانه+ میانگین فاصله وزنه تا مفصل شانه=D
D=0/627+0/332
(۵% وزن کل بدن)×۲= میانگین وزن دست+وزن وزنهm=
همانطور که

  دانلود تحقیق با موضوع روش تحقیق، اکتساب و یادداری

پاسخی بگذارید