منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۸۷/۴±۱۱/۹، ۷۱/۱±۲۶/۱، ۸۸/۶±۱۰/۸، ۹۵/۱±۲/۸

RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۹۰ درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر درجه

۶۵/۶±۱۹/۵
۶۸/۹±۱۵/۱
۸۳/۲±۶/۶
فوقخاری
۷۷/۷±۱۵/۵
۸۸/۶±۱۰/۸
۹۵/۱±۲/۸
ذوزنقه فوقانی
۵۱/۴±۱۸/۵
۷۱/۱±۲۶/۱
۸۷/۴±۱۱/۹
ذوزنقه میانی
۷۷/۸±۳۶/۰
۸۱/۸±۲۸/۴
۷۳/۱±۲۹/۴
ذوزنقه تحتانی
۹۵/۶±۲۰/۹
۹۵/۷±۳۱/۳
۷۹/۱±۳۱/۶
دلتوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *