منابع پایان نامه ارشد درمورد توانمندسازی، توانمند سازی، توانمندسازی کارکنان، معنادار بودن

نیست، بلکه در رشته های روانشناسی و جامعهشناسی و علوم دینی ریشه هایی دارد که به دهه های گذشته، حتی قرنهای گذشته بر میگردد. در زمینه روانشناسی، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خود کنترلی، به خود اهمیت دادن و خودآزادی میباشد. توانمند سازی روانشناختی در محیط کار از سال ۱۹۸۰ یعنی زمانی که شغل ها پیچیده تر شدند و طراحی کار بیشتر شامل استقلال شد پدیدار شد. در نتیجه سازمان ها به طور فزاینده ای نیازمند کارکنانی شدند که بتوانند به طور سریع و منعطف با تغییرات سریع محیط کسب و کار منطبق شوند (جو و شیم۴۳، ۲۰۱۰ ، ص ۴۲۵).

۲-۲-۳ اهمیت توانمند سازی در سازمان ها
امروزه یکی از شاخص های موفقیت و بالندگی سازمان ها نسبت به هم توانمند سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتر انجام داده و از حداکثر توان خود در تحقق اهداف سازمان بهره گیرند (نیکناز و همکاران، به نقل از حجتی و همکاران ، ۱۳۹۳، ص ۸۳). به باوراسمیت۴۴ (۲۰۰۰) توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است، چراکه اساس توسعه در کسب و کار امروز، همگام بودن با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی است و سازمان ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند، نوآوری‌ها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. علاوه بر این افراد توانمند، خود کنترل و خود تنظیم هستند. آن ها به آسانی قبول مسئولیت  می کنند و دیدگاه مثبتی درباره خود، دیگران و محیط دارند و به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساساً دیگران را به عنوان همکار و شریک می بینند نه رقیب. هنگامی که تضاد یا مشکلی در موقعیت شغلی اتفاق می افتد، به جای بی تفاوت بودن و مشکل را به گردن دیگران انداختن، در جستجوی راه حل برای آن هستند. آن ها انتقاد پذیرند و دائماً در حال یادگیری هستند(قربانی زاده و خالقی نیا، ۱۳۸۸، ص ۸۷).
برخی مشاغل به سبب ماهیتی که دارند دارای بار روانی زیادی هستند و فشار روانی زیادی بر شاغل تحمیل می کنند. توانمند سازی روانشناختی راه حل مناسبی برای توانا کردن افراد برای مقبله با فشار های روانی و استرس های محیط کار است . یکی از این مشاغل، حرفه پرستاری است.پینیز۴۵ و همکارانش (۲۰۱۱) در تحقیقی روی دانشجویان پرستاری ، به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیم بین توانمند سازی روانشناختی ، کنترل استرس و مقابله با تضاد وجود دارد و برخورداری کارکنان از توانمند سازی روانشناختی را یکی از روش های مقابله با استرس های محیط کار برشمردند. توانمندسازی کارکنان به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمان و مدیریت و ابتکار سازمانی دارد. توماس و ولتهوس۴۶ (۱۹۹۰) اعتقاد دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسایل و فرصت‌ها، وظایف جدید را شروع میکنند و موانع را برطرف میسازند، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشکلات، انگیزش آنها تقویت میشود، بنابراین لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به سوی خود جلب کند . این صاحب نظران معتقدند که از مزایای توانمندسازی هم کارکنان و هم مدیران منتفع خواهند شد. با توجه به مطالب فوق و به طور کلی توانمند سازی می تواند نتایج زیر را در بر داشته باشد :
• تأمین رضایت مشتری و افزایش آن
• همسویی با نیازهای بازار
• افزایش رضایت شغلی در کارکنان و کاهش بار روانی بر روی کارکنان
• افزایش احساس تعلق، مشارکت و مسئولیت در کارکنان
• تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار
• تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها
• ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان
• کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سودآوری سازمان
• افزایش کارآیی فرایند تصمیم گیری
• بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره‌وری
• خلق ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکری.

۲-۲-۴ رویکرد های توانمند سازی
جدول زیر به طور خلاصه رویکرد های مربوط به توانمند سازی را نشان می دهد :
جدول ۲-۲ : رویکرد های توانمند سازی
رویکرد
هدف
راهبرد
نظریه پرداز
مکانیکی
قدرتمند کردن افراد
تفویض قدرت به زیر دستان
فوک (۱۹۹۷) بلانچارد و راندولف (۱۹۹۹)
ارگانیکی
انگیزشی
افزایش انگیزه کارکنان
احساس خود کار آمدی
کانگر و کاناگو (۱۹۹۸)

شناختی
افزایش انگیزه درونی کارکنان
احساس شایستگی
احساس معنی داری
احساس مؤثر بودن
احساس خود سامانی
توماس و ولتهاوس (۱۹۹۰) اسپیریتز (۱۹۹۵)

احساس اعتماد
وتن و کمرون (۱۹۹۸)
منبع : (پور شیرازی، ۱۳۹۰ ، ص ۶۷)
با توجه به دیدگاه‌های فوق می توان گفت که هر یک از محققان حوزه توانمندسازی کارکنان، به روی بعدی از توانمند سازی متمرکز بوده و به ابعاد خاصی ازآن تأکید نموده‌اند. در این خصوص، عبدالهی ونوه ابراهیم (۱۳۸۵) معتقدند که هردو دیدگاه مکانیکی و ارگانیکی، تصویر ناقصی از توانمندسازی کارکنان ارائه می دهند و برداشت های متفاوتی از فرایند توانمندسازی دارند. همچنین متیوس و دنیس۴۷ (۲۰۰۳)اظهار می کنند که اکثر نویسندگان با نظر کوئین و اسپریتزر(۱۹۹۷) مبنی براین که لزوماٌ یکی از دیدگاه توانمندسازی از دیگری بهتر نیست، اتفاق نظر دا
رند.
در دیدگاه مکانیکی، اسپریتزر توانمندسازی را فرایند تلاش رهبر یا مدیر در تقسیم قدرت خود بین زیردستانش می‌داند( کانگر وکاننگو۴۸،۱۹۹۸،ص ۴۷۱). دراین دیدگاه در واقع توانمندسازی، تفویض اختیار و قدرت از بالا به پایین، همراه با مرزها ومحدودیت های روشن و پاسخگویی دقیق است که کنترل مدیریتی را افزایش می دهد( فرنچ و بل ،۱۹۹۹،ص ۸۸). دراین راستا شول وهمکاران۴۹(۱۹۹۳،ص ۲۱۳) توانمندسازی را اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم، بدون آنکه در ابتدا مورد تأیید مقامات بالاتر سازمان باشد، تعریف می کنند. به باور کانتر۵۰(۱۹۸۳) بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت، توانمندسازی را معادل تفویض اختیار وعدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌دانند که بر فنون مدیریت مشارکتی، چرخه های کیفیت، تیم های خود مدیریتی و هدف‌گذاری دو طرفه تأکید دارد.
از منظر دیدگاه ارگانیکی، شرایط و ویژگی های سازمان و اقدامات مدیریتی، به معنای توانمندسازی نیست، آن ها زمینه ساز و وسایل توانمندسازی منابع انسانی هستند و مدیریت سازمان ضمن قبول فعالیت ها و اقدامات کارکنان توانمند، باید بسترهای لازم توانمندی آنان را فراهم نماید. براین اساس دیدگاه ارگانیکی، دیدگاهی از پایین به بالا است که درآن کنترل کارکنان کاهش مییابد و از آزادی، اتخاذ تصمیم و اقدام برخوردارند(کوئین ۵۱و اسپریتزر،۱۹۹۷، به نقل از فرنچ و بل،۱۹۹۹).
در مورد رویکرد انگیزشی کانگر وکاننگو(۱۹۹۸) توانمند سازی را فرایند تقویت شایستگی افراد سازمان تعریف و بیان کرده‌اند که شرایطی که به احساس بی قدرتی کارکنان در سازمان منجر شده باید شناسایی و تعیین گردد و با بهره گیری از فنون و اقدامات رسمی و غیررسمی، در جهت تهیه و تدارک اطلاعاتی که به شایستگی آن‌ ها در سازمان کمک می‌کند، تلاش شود (کانگر و کاننگو،۱۹۹۸). به طور کلی فرضیه اساسی رویکرد مذکور این است که توانمندسازی نیروی انسانی، ریشه در نیازهای انگیزشی افراد دارد که دربرگیرنده ادراکات، برداشت وتصور کارکنان نسبت به خود ونقش خود درسازمان است.
در مورد رویکرد شناختی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰) معتقدند چون قدرت دارای معانی متعددی است، پس توانمندسازی مفهومی چند بعدی است، به طوری که می تواند به معنای اختیار بخشی وایجاد ظرفیت و هم چنین به معنای نیروبخشی باشد. براین اساس آن ها توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی وظایف تعریف نموده اند.

این مطلب را هم بخوانید:
پایان نامه ارشد دربارهسرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی، جامعه شناسی

۲-۲-۵ مدل های توانمند سازی
مدل های متنوعی از توانمند سازی توسط صاحبنظران طراحی و پیشنهاد گردیده است که هر یک می تواند با تناسب با شرایط اقتضائی سازمان مورد توجه و استفاده قرار گیرند . با توجه به زیاد بودن این مدل ها در زیر تنها به چند مدل پرداخته می شود (والایی امجد، ۱۳۹۱):
۱٫ مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر
در این مدل ، نگرش به توانمندسازی به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم می‌شود. در دیدگاه ایستا اعتقاد بر این است که توانمندسازی تفویض تصمیم‌گیری در یک چارچوب روشن است. پاسخگویی تفویض می‌شود و افراد در برابر نتایج مسئول هستند؛ اما در نگرش پویا توانمندسازی در حقیقت با پذیرش ریسک، رشد، تغییرات، درک نیازهای کارکنان، مدل سازی رفتارهای توانمند، تیم سازی، ترغیب همکاری، و اعتماد به دیگران در اجرای کار همراه است(والایی امجد، ۱۳۹۱).

شکل(۲-۱): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر

منبع: کوئین و اسپریتزر(۱۹۹۷)

۲٫ مدل توانمندسازی توماس و ولتهووس
این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود از توانمندسازی کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه توانمندسازی، یعنی تأثیر، انتخاب، شایستگی و معناداربودن پرداخته‌اند. به اعتقاد آن‌ ها منظور از تأثیر این است که با انجام دادن یک وظیفه خاص تغییری در کل کار به وجود آید. منظور از انتخاب، تعیین رفتار شخصی خود فرد است و شایستگی؛ داشتن مهارت، تجربه و توانمندی‌هایی است که برای حرکت به سمت جلو لازم است و سرانجام اینکه معناداربودن با سازگاری نظام ارزشی فرد و کار ارتباط مستقیم دارد. همچنین از دیدگاه این دو پژوهشگر هرقدر درجه اعتقاد فرد به تأثیر کار، فرصت انتخاب، شایستگی لازم و درجه معنادار بودن بیشتر باشد، میزان احساس توانمندسازی کارکنان نیز به تبع آن بیشتر است و بدون احساس معنادار بودن، توانمندسازی به خودی خود وجود ندارد(توماس و ولتهووس،۱۹۹۰).
به اعتقاد توماس و ولتهووس توانمندسازی یک ویژگی شخصیتی دراز مدت نیست که در موقعیت های مختلف آشکار شود؛ ولی شناخت‌هایی وجود دارند که در محیط و متن کار نهفته اند. توانمندسازی منعکس کننده آگاهی و شناخت هر کارمند از خودش است. آنها معتقدند که توانمندسازی فقط ارزیابی وظایف کاری کارکنان نیست، بلکه به عوامل زمینه ای مانند رابطه متقابل کارمندان با ناظران، دوستان و زیردستان‌شان وابسته است(موی و هانکین۵۲،۲۰۰۶).

شکل(۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهووس

منبع: توماس و ولتهووس(۱۹۹۰)
۳٫ مدل توانمندسازی اسپریتزر
مدل او از چهار جزء تشکیل شده است که ادراک کارکنان را در مورد معنادار بودن، شایستگی، تأثیر و خود تعیینی می‌سنجد. او معناداربودن را مشتمل بر احساس فرد مبنی بر ارتباط بین کار و استانداردهای شخصی تعریف می‌کند. این احساس زمانی به وجود می‌آید که وظایف شغل با ارزش ها، اعتقادات و رفتارهای فرد تطابق داشته باشد. احساس شایستگی، اعتقاد فرد در مورد توانایی‌اش برای انجام دادن فعالیت های ضروری است. خود تعیینی، ادراک فرد در قبال حق ان
تخابش در مورد کاری است که باید انجام دهد. تأثیر احساس فرد در مورد میزان نفوذش بر پیامدهای یک کار معین است(راسل۵۳ و همکاران. ،۲۰۰۰).
در مدل توانمندسازی اسپریتزر فرض بر این گذاشته شده که توانمندسازی واسطه‌ای بین روابط ساختار اجتماعی و نتایج رفتاری است. به نظر اسپریتزر توانمندسازی همانند تغییر بنیادی یا رادیکالی ساختار سلسله مراتبی سنتی به ساختار چالش برانگیز اصلی و کلیدی سازمان‌های معاصر است و از بعد روانشناسی فرایندی است متقابل که در آن افراد می توانند بر زندگی خودشان کنترل داشته باشند و تغییر ساختار اجتماعی در سازمان یک شرط لازم- و نه کافی- برای تغییر رفتار فردی است. در واقع مسیر توانمندسازی مسیری است طولانی که در اولین مرحله با یک تحول فکری شروع و به آهستگی به یک رفتار توانمند ختم می شود؛ چون توانمندسازی باید یک تجربه زنده باشد. فقط یک راه‌حل وجود دارد؛ کارکنان باید در مورد کارشان به منزله یک رفتار حقیقی که فراتر از اقتضای رسمی است، تجربه داشته باشند و آنچه آنان در شرکت انجام می دهند، نمودی حقیقی از خودشان باشد و وجود یک حس قوی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *