قاصدک

منابع پایان نامه درمورد ، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

دانلود پایان نامه

Anode side ; Anode pressure = 0.5:0.5:5
ip=rand(2,np)*5;
for ij=1:np
if ip(2,ij)=0.5
ip(2,ij)=0.5;
elseif ip(2,ij)=1
ip(2,ij)=1;
elseif ip(2,ij)=1.5
ip(2,ij)=1.5;
elseif ip(2,ij)=2
ip(2,ij)=2;
elseif ip(2,ij)=2.5
ip(2,ij)=2.5;
elseif ip(2,ij)=3

  دانلود پایان نامه درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

پاسخی بگذارید