قاصدک

منابع پایان نامه درمورد کاتد، کاتد.، ، (۵-۷)

دانلود پایان نامه

و در فشار های ثابت آند نمایش داده شده است.

شکل (۵-۷) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف آند. فشار کاتد ثابت و برابر فشار بهینه کاتد

شکل (۵-۸) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف کاتد. فشار آند ثابت و برابر فشار بهینه آند

فصل ششم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل ابتدا نتایج حاصل از این پژوهش

  منابع پایان نامه درمورد of، the، CR,، Supramaniam

دیدگاهتان را بنویسید