قاصدک

منابع پایان نامه درمورد bar5، پلیمری،، کاتد، oC75

دانلود پایان نامه

bar5/4 را به عنوان مقادیر بهینه برای دمای کاری پیل سوختی پلیمری، فشار سمت کاتد و همچنین فشار سمت آند بیان میکند در صورتیکه سلیمان و همکارش در سال ۲۰۰۷ با انجام آزمایشات به ترتیب مقادیر oC75 ، bar5 ، bar5 را به عنوان مقادیر بهینه برای دمای کاری پیل سوختی پلیمری، فشار سمت کاتد و فشار سمت آند پیشنهادکرده بودند.

۶-۲ پیشنهادات
به

  منبع پایان نامه درباره و...، آبی،، احتراقی،، سل-ژل،

دیدگاهتان را بنویسید