منابع پایان نامه درمورد fuel، cell، the، Lin

Al-Baghdadi MARS, Al-Janabi HAKS. Modeling optimizes PEM fuel cell performance using three-dimensional multi-phase computational fluid dynamics model. J Energy Convers Manage 2007;48:3102-19.
[۲۸] Lin YT, Lin CT, Chen YC, Yin KM, Yang CT. An analytical study of the PEM fuel cell with axial convection in the gas channel. J

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *