قاصدک

منابع پایان نامه درمورد generation، of، population، ng=number

دانلود پایان نامه

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% T= Temperature 68=T=80
% Pa= Anode pressure 0.5=Pa=5
% Pc= Cathode pressure 0.5=Pc=5
clear
clc
%%%%%%%%%%np=number of population ; ng=number of generation ;max.fitnes=maximum
%%%%%%%%%%fitness in ever generation ,

  دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگ، سلامت عمومی

دیدگاهتان را بنویسید