قاصدک

منابع پایان نامه درمورد MATLAB، GA، ، %%%%%%%%%%

دانلود پایان نامه

۲۰۰۷;۱۷۲:۲۵۳-۶۴.

پیوست الف

برنامه MATLAB لینک شده با MATLAB Simulink

%%%%%%%%% GA algorithm for special fitnes %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% using eliptism concept in GA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% maximize function: peak of power curve from fuel cell softeare

  منبع تحقیق با موضوع the، and، detailed.، Then,

پاسخی بگذارید