قاصدک

منابع پایان نامه درمورد of، and، practice.، University

دانلود پایان نامه

را از پیل سوختی دریافت کرد.

فهرست مراجع

[۱] Soleyman K, Akyalcin L. Optimization of parametric performance of a PEMFC. J Hydrogen Energy 2007;32:4418-23.
[۲] Barbir F. PEM Fuel cells: theory and practice. . University of Connecticut. ISBN: 0-12-078142-5, 2005.
[۳] Beattie PD, Basura VI, Holdcroft S. Temperature and

  منابع و ماخذ پایان نامه مقالاتی، می‌داد، ۲۰۰۸باستین۹۱از، یافته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید