منابع پایان نامه درمورد of، Computationally، efficient، modeling

composite materials using genetic algorithms, Ph. D. thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1999.
[۲۱] Krottmaier J. Optimizing Engineering Designs, McGraw-Hill, London, 1993.
[۲۲] Philipps SP, Ziegler C. Computationally efficient modeling of the dynamic behavior of a portable PEM fuel cell stack. J Power

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *