ن دریافتند که روش های ساختاری و فعال یادگیری و یاد دهی بر اساس سواد اطلاعاتی در مقایسه با آموزش از طریق سخنرانی و جزوات باعث افزایش یادگیری و درک آنها می شود.
پرین و کامینگ۸(۲۰۰۸)در مقاله ای تحت عنوان “مهارت سواد اطلاعاتی دانشجویان پرستاری قبل و بعد از آموزش” به بررسی تأثیر آموزش مهارت اطلاعاتی در بین دانشجویان پرداخته اند. نتایج نشان داد که دانشگاه کوئینزلند جنوبی در استرالیا گنجاندن آموزش های سواد اطلاعاتی را در برنامه های درسی پرستاران ضرورتی جهت ارتقای کیفیت دانش فارغ التحصیلان می داند.
تریون۹ ( ۲۰۰۹ ) در پژوهشی به ارزیابی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان زبان فرانسه در بلژیک پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد، دانشجویان از نظر سواد اطلاعاتی سطح ضعیفی دارند.
تولندو افاریل۱۰(۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش در محل کار، مفاهیم اطلاعات” به بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی در محیط کار و ارتباط آن با مدیریت مؤ ثر پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی جنبه های تئوری و تجربی مفهوم سواد اطلاعاتی در محل کار، و ارتباط آن با مدیریت دانش و هم چنین بررسی قابلیت اجرای چارچوب های سواد اطلاعاتی در روند اصلی سازمانی است. یافته های این تحقیق بیانگر این مطلب بود که چارچوب های سواد اطلاعاتی سازمانی در جایی که اطلاعات به وسیله شرکت کنندگان در تحقیق استفاده می شود، به خصوص در مواردی که از مردم به عنوان منابع اطلاعاتی و ایجاد حس اجتماعی و تفسیر ارزش ا طلاعات و کاربرد آن در محل کار استفاده شود، به ارائه راه کارهای درستی نمی انجامد.
۲-۱-۳-۱-۲٫چارچوب نظری
۱-۳-۱-۳-۱-۲سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی در برگیرنده ی مجموعهای از توانائیها است که بر اساس آن افراد میتوانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز داشته و چگونه اطلاعات مورد نظر را مکان یابی، ارزشیابی، و به نحو کارآمد مورد استفاده قرار دهند(یزدانی،۱۳۹۲). سواد اطلاعاتی در این پژوهش در سه بعد تعریف شده است، از جمله: سواد اطلاعاتی کتبی یا همان اطلاعات موجود در کتاب و مجلات. سواد اطلاعاتی فنی، که اطلاعات ریانهای و اینترنی وب سایتها را در بر میگیرد. سواد اطلاعاتی ارتباطی، یعنی ارتباط مستقیم (سمینار و مشاوره) و غیره مستقیم( گفتگوی تلفنی). لذا یک عملکرد مدیریتی عالی از سواد اطلاعاتی کافی نشأت میگیرد. بنابراین یک مدیر در صورتی میتواند در کارش موفق عمل نماید که بتواند از همه ابزارهای سواد اطلاعاتی به اقتضای موقعیت و نیازش استفاده نماید.
۲-۳-۱-۳-۱-۲کیفیت عملکرد
یکی از گام های اساسی در جهت بهبود عملکرد کارکنان، افزایش کیفیت زندگی کاری است(اسماعیلی
لهمالی،۱۳۹۲). یک مدیر درجریان عملکرد مدیریتی خود بایستی برای بهبود کیفیت عملکرد خود خرد
مقیاسهای ذیل را رعایت نماید:
•برنامهریزی: تصمیمگیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد(رضائیان: ۹۱،۱۳۹۱ ).
•سازماندهی: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت میگیرد(رضائیان: ۱۳۷،۱۳۹۱ ).
•نظارت: کوششهای مسؤلان منتخب مدرسه برای راهنمایی و هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصلاح وضع آموزش و روشهای تدریس که مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفهای معلمان، انتخاب هدفهای آموزشی و تجدید نظر در آنها، مواد آموزشی، روشهای تدریس و ارزشیابی آنهاست، نظارت نامیده میشود(گود،۱۹۷۳؛ به نقل ازنیکنامی،۱۳۸۳).
•کنترل: تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارآیی است(ا رضائیان: ۱۳۹۱،۲۶۲ ؛ به نقل ازستونر،۵۹۲:۱۹۸۳ )
• ارزیابی: در ارزیابی، اطلاعات لازم دربارۀ مسائلی مانند پیشرفت کار بر اساس برنامه، کمیت و کیفیت عملکرد افراد و مشکلات اجرایی به مدیر میرسد تا پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم پیگیریهای لازم انجام میگیرد(نبوی،۳۱۴:۱۳۹۳ ).

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *