قاصدک

منبع پایان نامه درباره ترکیباتی، ۳-۲-۶-۲-، (۳-۲)، زدوده

دانلود پایان نامه

هر دقیقه قرار دادیم تا همه ناخالصی های آن زدوده شود . پس از آماده سازی نانو کامپوزیت های فوق شروع به انجام آزمایش و بدست آوردن بهترین نسبت کردیم]۴۴[.

۳-۲-۶-۲- روش اشباع سازی مرطوب

برای ساخت نانوکامپوزیت با این روش بدین صورت عمل کردیم که ابتدا بر اساس جدول (۳-۲) و با استفاده از ترکیباتی تقریبا مشابه ترکیبات استفاده در روش

  منبع تحقیق با موضوع the، of، normal، test

دیدگاهتان را بنویسید