قاصدک

منبع پایان نامه درباره دانشگاه شیراز، فناوری نانو

دانلود پایان نامه

از خشک کردن نمونه آماده شده برای مشخص شدن اندازه ذرات از دستگاه PSA مستقر در پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز استفاده شده است. حداقل اندازه، اندازه گیری شده در این مرحله ۷/۴ نانو متر بود. نتایج اندازه ذرات در شکل(۳-۵) نشان داده شده است:
شکل۳- ۵- میانگین اندازه ذرات روی اکسید سنتز شده

۳-۲-۵- سنتز CuO

CuO نیز در

  منبع پایان نامه درباره گلیکول، (۵/۰، مولار)، ۳،

دیدگاهتان را بنویسید