Posted on

پس از انتخاب این چهار نوع کاتالیست با نسبتهای فوقالذکر اقدام به ساخت نانو کامپوزیت به روش مخلوط کردن مکانیکی نمودیم. در اینجا نخست پس از توزین مقادیر مشخص بر حسب جدول (۳-۱) آن سه را در یک هاون چینی ریخته و با استفاده از آب یا اتانول آنها را به شدت و برای مدت ۱۵ دقیقه مخلوط نمودیم. سپس ترکیب مخلوط شده را