قاصدک

منبع پایان نامه درباره کنیم]۴۳[.، شرعت، قطره،قطره، زنیم.

دانلود پایان نامه

به آرامی و قطره،قطره محلول سود تهیه شده را به محلول روی استات انتقال داده و به شرعت به هم می زنیم.
ارلن نمونه را به حمام ۶۵ درجه سانتی گراد منتقل کرده و پس از چند دقیقه نمونه گیری می کنیم.
نمونه آماده شده را برای چندین بار با استفاده از اتانول و متانول و نیز آب شستشو داده و نمونه مورد نظر را در دمای اتاق خشک می کنیم]۴۳[.
پس

  دانلود پایان نامه با موضوع مر،(۱۹۹۱)، بیر، پتروسکی، پرند،۱۳۸۵)به

پاسخی بگذارید