قاصدک

منبع پایان نامه درباره کن۶۳، شکل۳-، ۱۱، ?C150

دانلود پایان نامه

به اتوکلاو۶۲ انتقال داده شد. رسوب را در دمای ?C150 به مدت ۱۱ ساعت حرارت داده و سپس رسوب در دمای اتاق سرد می گردد. سپس چند بار با آب و اتانول برای خالص سازی، شسته و در پایان رسوب را در دمای ?C75 بوسیله خشک کن۶۳ به مدت ۱ ساعت خشک شده است. اندازه ذرات بدست آمده از این کار در زیر دیده می شود:

شکل۳- ۶- میانگین اندازه ذرات مس

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید