Posted on

برای اینکه بهتر و بیشتر با همدیگر مخلوط شوند درون بشر ریخته و برای مدت ۳۰ دقیقه زیر دستگاه مافوق صوت قرار دادیم. مخلوط آماده شده را پس از صاف کردن چندین بار با آب و اتانول شستشو داده سپس برای مدت ۱ شبانه روز در محیط آزمایشگاه خشک کرده و مخلوط خشک شده را برای مدت دو ساعت در کوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد با نرخ تغییر دمای ۷/۴ در