قاصدک

منبع پایان نامه درباره CuO,ZnO، لیتر)، ۱مولار، استات.

دانلود پایان نامه

مخلوط کردن مکانیکی محلول های مورد استفاده را ساخته شد که شرح آن در جدول(۳-۲) آمده است. در این روش به جای استفاده از نانوذره ، از پیش ماده تولید نانو ذرات CuO,ZnO استفاده شده است که پیش ماده مورد استفاده عبارتند از محلولهای ۱مولار مس نیترات و روی استات.
رنگ
مقدار
مس نیترات
(میلی لیتر)
مقدار
روی استات
(میلی

  منبع پایان نامه درباره کنیم]۴۳[.، شرعت، قطره،قطره، زنیم.

پاسخی بگذارید