خواست مشتری میپردازد.
پردازش: ارائه برنامه زمانبندی تولید، کنترل کیفیت.
موجودی: تأمین نیازمندیهای تقاضا ضمن توجه به هزینهها و نگهداری موجودی.
خرید: ارزیابی عرضهکنندگان بالقوه، پشتیبانی خط تولید.
تأمینکنندگان (عرضهکنندگان): ارائهکننده کالا و مواد اولیه در کمترین زمان، با کیفیت و انعطاف بالا.
مکانیابی: مشخصکننده موقعیت تجهیزات.
پشتیبانی (تدارکات): به هماهنگی در تدارک مواد و ملزومات میپردازد (مقدسی، ۱۳۹۰).

اعضای زنجیرههای تأمین:
در سادهترین حالت یک زنجیره تأمین از یک شرکت و مشتریان و تأمینکنندگانش تشکیل شده است. این مجموعه، گروهی اولیه و پایهای از اعضا است که زنجیره تأمین سادهای را ایجاد میکند. در زنجیرههای تأمین گسترش یافته سه نوع دیگری از اعضا نیز وجود دارند. نخست این که در ابتدای این زنجیرههای تأمین، تأمینکننده یک تأمینکننده و یا تأمینکننده آغازی و دوم این که در انتهای زنجیره، مشتری و یا مشتری نهایی قرار دارند. در نهایت هم این که دسته کاملی از شرکتها که به یکدیگر خدمتدهی میکنند نیز در این زنجیرهها وجود دارد. این شرکتها، خدماتی همچون امور تدارکات، مالی، بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات را ارائه میدهند.

۲-۸-۱- تولیدکنندگان:
سازندگان یا تولیدکنندگان، سازمانهایی هستند که محصول را تولید میکنند و به دو دسته تولیدکننده مواد خام و یا تولیدکننده نهایی تقسیم میشوند. تولیدکنندگان مواد خام سازمانهایی هستند که معادن را استخراج میکنند، برای نفت و گاز به حفاری میپردازند و الوارها را میبرند. همچنین سازمانهایی که به فعالیت کشاورزی، پرورش دام و تهیه و تولید مواد غذایی دریایی مشغولند، جزء این دسته محسوب میشوند. تولیدکنندگان محصولات نهایی برای تولید محصولات خود از این مواد اولیه و قطعات نیمه مونتاژ شده توسط سایر سازندگان استفاده میکنند.

۲-۸-۲- توزیعکنندگان:
توزیعکنندگان یا عمده فروشان شرکتهایی هستند که محصولات را بصورت حجیم از تولیدکننده دریافت نموده و مجموعهای از محصولات مورد نیاز مشتریان را به آنها تحویل میدهند. آنها معمولاً محصولات را در مقادیری بیش از میزان خرید مشتریان انفرادی، به مراکز تجاری میفروشند. توزیعکنندگان با نگهداری موجودی، نوسانات تقاضا را کنترل نموده و از انتقال آن به تولیدکنندگان جلوگیری میکنند. آنها همچنین عمده فعالیتهای فروش همچون یافتن مشتریان و ارائه خدمت به آنها را برعهده دارند. کارکردهای “زمانی و مکانی” یعنی تحویل محصول در زمان و محل مورد نظر مشتری توسط توزیعکنندگان صورت میگیرد. معمولاً یک توزیعکننده، سازمانی است که مالکیت محصولات دریافتی از تولیدکنندگان جهت فروش به مشتریان را در اختیار دارد. توزیعکنندگان علاوه بر فروش و ترویج محصول، فعالیتهای دیگری همچون مدیریت موجودی، امور انبارداری، حمل و نقل محصول و خدمات پس از فروش را نیز انجام میدهند. توزیعکننده میتواند تنها یک واسطه بین تولیدکننده و مشتری باشد، طوری که هیچگاه مالکیت محصول را در اختیار نگیرد. این نوع توزیعکنندگان عمدتاً امور فروش و ترویج محصول را برعهده دارند. در هر دو حالت فوق، توزیعکنندگان با رشد انتظارات مشتری و تغییر محصولات در دسترس، دائماً نیازهای مشتری را پیگیری نموده و آن را از طریق محصولات موجود مرتفع میسازند.

۲-۸-۳- خردهفروشان:
خردهفروشان، موجودی را نگهداری نموده و آنرا در مقادیر کوچک به عامه مردم میفروشند. همچنین آنها رفتار و تقاضاهای مشتریانشان را از نزدیک تعقیب و پیگیری میکنند. هر خردهفروش از طریق ارائه ترکیباتی از قیمت، تنوع محصول، خدمات و تسهیلات به تبلیغ پرداخته و سعی مینماید تا مشتریان بیشتری را جذب کنند.
۲-۸-۴- مشتریان:
مشتری یا مصرفکننده، هر فرد یا سازمانی است که از محصول استفاده میکند. یک مشتری سازمانی ممکن است محصولی را به منظور ترکیب با محصول دیگری خریداری نموده و این مجموعه را به مشتریان دیگری بفروشد. همچنین ممکن است مشتری، مصرفکننده نهایی محصول باشد که آنرا برای استفاده خود خریداری کرده است.

۲-۸-۵- شرکتهای خدماتی:
این شرکتها، سازمانهایی هستند که به تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مشتریان خدماتی را ارائه میدهند. شرکتهای خدماتی، تخصصها و مهارتهای ویژهای داشته و بر روی یک یا چند فعالیت خاص مورد نیاز زنجیره تأمین متمرکز شدهاند. از اینرو آنها قادرند تا این فعالیتهای خدماتی را بسیار کاراتر و با قیمت مناسبتری از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خردهفروشان و یا مصرفکنندگان انجام دهند.
زنجیره تأمین، ترکیبی از اعضا شامل یک یا چند تولیدکننده و توزیعکننده و … است. نیازهای زنجیره تأمین در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر میکند، ترکیب اعضا و نقشهایی است که هرکدام از آنها برعهده دارند. در برخی از زنجیرههای تأمین، شرکتهای خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضا خودشان خدمات مورد نیاز را انجام میدهند. در سایر زنجیرههای تأمین، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا وجود داشته و سایر اعضا به جای اینکه این خدمات را خودشان انجام دهند، آنها را به این شرکتها برون سپاری میکنند (هوگوس، ۲۰۰۳).

۲-۹-دیدگاههای متفاوت در باره مدیریت زنجیره تأمین:
مفهوم کنونی مدیریت زنجیره تأمین از دو دیدگاه اساسی نسبت به آن به وجود آمده است.

۲-۹-۱- دیدگاه خرید و تأمین خریداران صنعت
ی:
عموماً اکثر مقالات در مورد مدیریت زنجیره تأمین مربوط به دیدگاه خرید و تأمین است. در این دیدگاه، مدیریت زنجیره تأمین به معنی یکپارچهسازی بر اساس تأمینکننده است که از عملیات سنتی خرید و مدیریت عرضه ناشی میشود. این تعریف به این نکته اشاره دارد که خرید و مدیریت مواد یک عملیات مهم و اساسی میباشد. فلسفه مدیریت این است که فعالیتهای داخلی را گسترش داده و تمام شرکتها را برای رسیدن به هدف بهینهسازی گرد هم میآورد. مدیریت زنجیره تأمین مجموعهای از شرکتها را تحت عنوان یک شرکت مجازی در کنار هم جمع میکند که هدف آن مدیریت بهینه فعالیتها شامل هماهنگی خرید، مدیریت تقاضا و طراحی محصولات جدید و برنامهریزی و کنترل تولید میباشد. این دیدگاه مبتنی بر صنعت تولید بوده و با فروش محصولات ارتباطی ندارد. در مدت زمان کوتاه، هدف آن بالا بردن تولید، کاهش ذخیره انبار و زیان گردش میباشد، در حالی که اهداف بلندمدت آن افزایش رضایت مشتری، سهم بازار و درآمد تمام اعضای این شرکت مجازی میباشد. برای رسیدن به این اهداف تمام اعضای شرکت باید متوجه باشند که عملیات خرید یک ارتباط حیاتی بین منابع تأمین و خود سازمان میباشد (چون تن، ۲۰۰۱).

۲-۹-۲- دیدگاه حمل و نقل و لجستیک کالا:
عملیات حمل و نقل و لجستیک صنعت، عمدهفروشی و خرده فروشی بر روی جنبه دیگری از مدیریت زنجیرهْ تأمین تمرکز دارد .پیدایش این جنبه از مدیریت زنجیرهْ تأمین به تلاشی برای مدیریت بهتر عملیات حمل و نقل و لجستیک بر میگردد. تحقیقات در زمینه لجستیک در دو شاخه لجستیک داخلی و خارجی دستهبندی میشود که تمرکز اولیه بر روی لجستیک داخلی است. با توجه به این دیدگاه مدیریت زنجیرهْ تأمین این تمرکز بر روی لجستیک را دارد و تصمیمگیری استراتژیک میکند. این تمرکز لجستیکی محدود به صورت یک موضوع مهم در طی زنجیره ارزش از تأمینکننده تا مصرفکننده مطرح شد. این تعریف باعث میشود که اعضای زنجیرهْ ارزش به جای آنکه هر کدام فقط کالا را در طول زنجیره به حرکت درآورند، به عنوان یک نهاد لجستیکی واحد به عمل بپردازند. در چنین سیستمی از هماهنگ کردن عملیات لجستیکی هر شرکت مستقل در زنجیره ارزش بیشترین مزایا به دست میآید. در چنین تعریفی مدیریت زنجیره تأمین به معنی لجستیک هماهنگ میباشد و دامنه وسیعی را در بر میگیرد. یک سیستم هماهنگ لجستیکی شامل هماهنگی فعالیتها و سیستمها و شرکتهایی میشود که جریان کالاها را از تأمینکننده به سمت مشتری و بدون ضایعات کنترل میکند. در حالی که قبلاً لجستیک به معنای پرکردن انبارها از کالا بود، یک سیستم یکپارچه لجستیکی شامل مدیریت کالا، ارتباط با فروشنده، حمل و نقل، توزیع، انبارداری و خدمات ارسال میشود. نقش توزیع فیزیکی مؤثر، یک جزء اساسی عملیات لجستیکی میباشد. قطعات باید سریعاً جایگزین شده و در موقع نیاز و هر کجا که به آن نیاز است و در هر تعدادی، مخصوصاً در سیستمهای تولید بهنگام در دسترس باشد. این امر هدف تعویض ذخیره انبار با اطلاعات میباشد. سازمان دهی مؤثر فعالیتهای لجستیکی به وسیله تولید بهنگام برای کارایی شرکت بسیار ضروری میباشد. سازمانهایی که در صنعت فروش مشغول به کار هستند از مدیریت زنجیره تأمین برای مقابله با عدم قطعیت و پیچیدگی رو به افزایش بازار و شرایط رقابت استفاده میکنند تا میزان کالای ذخیره شده را در کل زنجیره ارزش کاهش دهند. این کار یک ابزار استراتژیک میباشد و با مدیریت حمل و نقل و لجستیک کلاسیک که در آن زنجیره ارزش یک شرکت واحد فرض میشود، فرق دارد. در مفهوم لجستیک یکپارچه، یک چرخه کوتاه و قابل اعتماد تقاضا و توانایی برآورده کردن تمام تقاضاها، از اجزا مهم خدمات مشتریان به حساب میآید. با این حال مهم است که بدانیم توزیع جغرافیایی اجزاء زنجیره عرضه و هزینه خرید یا احداث سازمان، اساس کار لجستیکی میباشد (چون تن، ۲۰۰۱).

۲-۹-۳- دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین واحد و یکپارچه:
مدیریت زنجیره تأمین واحد و یکپارچه، از تلفیق دو دیدگاه فوق بوجود میآید. شکل (۲-۱) بیانگر یک چهارچوب خلاصه از تکامل مدیریت زنجیره تأمین در دو دیدگاه بالا میباشد که نهایتا ًبه یک بدنه واحد تبدیل میشود (چون تن، ۲۰۰۱).

مشکلات موجود در زنجیرهْ تأمین:
در جهان تجارت مثالهای بیشماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضایشان برسند و در نتیجه موجودیهای هزینه بر را متحمل میشوند، وجود دارد. اهم مشکلات طی زنجیره تأمین عبارتند از:

۲-۱۰-۱- عدم اطمینان:
یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تأمین پیشبینی تقاضا است. پیشبینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژیکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تأثیر میپذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تأمین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشینها در فرآیند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت میکند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند، وابسته است .

۲-۱۰-۲- عدم هماهنگی:
این نوع مشکلات هنگامی اتفاق میافتد که یک بخش شرکت با دیگر بخشها ارتباط خوبی ندارد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری غیر قابل فهم باشد و وقتی بخشهای شرکت از بعضی مسائل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه مورد نیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه میشوند.

۲-۱۰-۳- اثرشلاق چرمی:
اثر شلاقی به تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تأمین اطلاق میشود. این اثر برای اول
ین بار به وسیله پروکتل و گمبل در ارتباط با یکی از محصولاتشان مشاهده و شناخته شد. در این مشکل گرچه فروش واقعی در فروشگاهها نسبتاً ثابت و قابل پیشبینی بود، اما سفارشات عمدهفروشان و توزیعکنندگان برای سازنده میدان نوسانات شدیدی داشته و مشکلات موجودی محصول ساخته شده را داشت. یک تحقیق نشان داد که سفارشات توزیعکنندگان به دلیل پیشبینی ضعیف تقاضا و کمبود هماهنگی و اطمینان در میان شرکاء زنجیره تأمین تغییرات نامنظمی داشت، به دلیل اینکه هر ماهیت مجزا طی زنجیره تأمین سفارشات و تصمیمات موجودی را با یک دید نسبت به منافع خود به طرف بالای زنجیره تأمین انجامید که این منجر میشد میزان پیشبینیها به طرف بالای زنجیره همچنان افزایش یافته و به موجودیهای اضافهای در تمام قسمتهای زنجیره تأمین منجر شود.

۲-۱۰-۴- ذخیره فریبنده:
اینگونه مشکل زمانی که مشتریان محصولی را میخواهند که در دسترس نیست، اتفاق میافتد، گرچه در حقیقت وجود دارد، مثل وقتی که محصول در جایی نادرست قرار میگیرد یا اینکه مقدار ذخیره ناصحیح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *