نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۲۱

یعنی علم واجب به ذات خویش مستلزم تکثر در ذات و یا در صفات او نخواهد بود زیرا معنی عاقلیت و معقولیت واجب الوجود تجرد ذات اوست از ماده.
و گاهی علم را عبارت از صور مرتسمه در ذات عاقل، یعنی صورتی که مطابق با معقول است می‌داند. و گاهی دیگر، علم را مجرد اضافه دانسته در مقام بیان عقل بسیط در واجب الوجود تصریح دارد به این‌که علم عبارت است از اضافه عالم به معلوم.
شیخ اشراق علم را ظهور و ظهور را نفس نور می‌داند و در تفسیر علم بنا به نقل اسفار می‌گوید: «ان العلم عباره عن الظهور والظهور نفس ذات النور».
اما در رابطه با این‌که علم از کدام مقوله است هم نظرات حکما متفاوت است. شیخ الرئیس علم را از مقوله کیف نفسانی بالذات و داخل در مقوله اضافه بالعرض می‌داند[۳۹۱]. امام فخر رازی علم را از مقوله اضافه و جمعی دیگر، علم را از مقوله انفعال شمرده‌اند.
صدرالمتألهین علم را مانند وجود از افق ماهیت و انواع مقولات خارج و آن را نحوی از وجود، یعنی وجود تجردی نوری و مباین با سایر انماء وجودات مادیه می‌داند و لذا آن را امر بدیهی و مستغنی از تعریف و تحدید دانسته است[۳۹۲].
حضرت استاد علاّمه طباطبایی در تعریف علم می‌فرماید: «وجود العلم ضروری عندنا بالوجدان وکذلک مفهومه بدینی لنا وانما نرید بالبحث فی هذا الفصل الحصول علی اخص خواصه»[۳۹۳].
وجود علم نزد ما ضروری است و همین‌طور مفهوم آن برای ما بدیهی است و ما در این فصل می‌خواهیم ویژگی‌ها و خواص علم را به دست بیاوریم حتی اگر کس بگوید که مفهوم علم را نمی‌داند این دلیل است بر این‌که مفهوم علم را درک می‌کند برای این‌که «نمی‌دانم» نفی العلم است. بنابراین باید مفهوم علم را درک کرده باشد تا نفی کند. پس باید بداند علم چیست که او ندارد.
مفهوم علم یک مفهوم بدیهی است، علم یعنی دانستن. علم در واقع تعریف ندارد؛ اگر چیزی به عنوان تعریف علم ذکر می‌شود در واقع ذکر خواص علم است که علم با چه مفاهیمی توأم است. تعریف علم در واقع منجر به دور می‌شود زیرا تعریف علم هم چیزی جز علم نیست پس علم تعریف حقیقی ندارد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

چگونگی مطابقت علم با واقعیات بیرونی

 

شناخت، یگانه راه ارتباط انسان با جهان بیرون از خویش است و بدون آن حیات انسانی رشد و تکامل آن ممکن نیست. توجه به این موضوع بوده که انسان را با پرسش‌های مهمی درباره‌ی ارزش علم و چگونگی مطابقت آن با واقعیات بیرونی، روبه‌رو کرده است.
مطابقت صورت‌های نقش بسته در ذهن با جهان بیرونی از جمله مسائلی است که اندیشه بشر را در برهه‌های گوناگونی از تاریخ اندیشه به خود معطوف داشته و هم‌اکنون نیز از جایگاه بلندی در بین مسائل دانش شناخت‌شناسی برخوردار است.
اگر چه تحصیل علم و شناخت ممکن است و عقل حکم به براهت آن می‌کند اما تاریخ فلسفه گواه بر آن است که بارها امواج سهمگین شک‌گرایی در غرب و شرق. بسیاری را در کام خود فرو برده است. که به اختصار به چند دیدگاه و نظر علاّمه اشاره می‌شود.

 

الف ـ دیدگاه سوفسطائیان

 

پیروان این گروه معتقدند که هیچ چیز واقعی وجود ندارد و درباره‌ی هر چیزی باید شک و تردید نمود. عالمان آن‌ ها به پیروان خود تعلیم می‌دادند که چگونه بدون معرفت یقینی زندگی کنند و در منازعات بر خصم خود غالب گردند.
کورگیاس که یکی از رهبران این مکتب است می‌گوید: «هیچ چیز وجود ندارد و اگر موجود باشد کسی نمی‌تواند آن را بشناسد و اگر بشناسد نمی‌تواند به دیگران انتقال دهد»[۳۹۴].

 

ب ـ دیدگاه شکاکان «مکتب سپتی سیسم»

 

پیرهون (Pyrhon) مؤسس این مکتب است او گوید: انسان برای کسب علم و یقین، میزان و معیار درستی ندارد. حس خطا می‌کند و عقل از اصلاح آن ناتوان است بنابراین شناخت نسبی بوده و درک انسان براساس زمان و مکان و اوضاع و احوال و تربیت و عادت مختلف است و امور را یکسان تشخیص نمی‌دهد. بنابراین در هیچ امری نباید حکم قطعی صادر کرد، بلکه باید همه چیز را با تردید و شبهه نگریست[۳۹۵].
برخی از دانشمندان غرب که به رولایتویست معروفند همین عقیده را دارند.

 

ج ـ دیدگاه علاّمه طباطبایی

 

«انسان می‌تواند وجود هستی و علم و آگاهی را بالوجدان در خود بیابد یعنی بیابد که به فلان چیز آگاه است و شناخت و معرفت به فلان چیز، در او موجود است. همان گونه که تشنگی و گرسنگی و شادی و ترس را در خود می‌یابد. چون علم و آگاهی مثل مفهوم وجود امری بدیهی است و هر انسانی تصویری روشن از آن دارد»[۳۹۶].
فیلسوفان مسلمان غالباً بر آنند که ماهیت اشیاء همان‌طور که در بیرون از ذهن موجود است، در ذهن هم موجود می‌شود با این تفاوت که نحوه‌ی وجودشان در بیرون و درون ذهن، یکسان نیست و همین انتقال ماهیت است که توجیه‌گر مطابقت علم ما با جهان خارج است.
لکن این مطابقت را دو اشکال با شکل جدی مواجه می‌سازد.
اشکال اول: ماهیت نزد بسیاری از فیلسوفان (طرفدر اصالت الوجود) امری اعتباری بوده و بهره‌ای از واقعیت ندارد. یعنی آن‌چه بیرون از ذهن است وجود می‌باشد و ماهیت، برداشتی از واقعیت است. از آن‌جا که وجود خارجی قابل انتقال به ذهن نیست، پل ارتباطی ذهن و خارج فرو می‌ریزد و ارتباط با خارج قطع می‌شود. و اگر ماهیت اصیل پنداشته شود، با توجه به این‌که واقعیت خارجی به ذهن منتقل نمی‌شود پس انطباق شکل می‌شود.
اشکال دوم: بنابر عقیده‌ی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیت حد وجود است. همچنین برای هر مرتبه‌ای از مراتب طولی و عرضی وجود، حد و ماهیتی ویژه‌ی همان مرتبه هست که با حد مرتبه‌ی دیگر متفاوت است و هیچ موجودی در حد و ماهیت با موجود دیگر یکسان نیست تا آن‌جا که برخی از فیلسوفان، هر فرد از افراد یک نوع را، صاحب ماهیتی متفاوت با فرد دیگر همان نوع دانسته‌اند. حال چنان‌که وجود خارجی و وجود ذهنی چیزی دو مرتبه از وجود او باشند چگونه می‌توانند حد و ماهیتی یکسان داشته باشند؟ در صورت تفاوت ماهیت این دو مرتبه، چگونه می‌توانیم صور ذهنی را منطبق بر واقعیات جهان خارج بدانیم؟ چرا که دیگر میان صورت‌های ذهنی و واقعیات خارجی، یک‌نواختی و یکسانی در وجود و یا ماهیت باقی نمی‌ماند.
در رویارویی با چنین مشکلاتی است که نیاز به تفسیری صحیح از نوع ارتباط ذهن با جهان خارج، احساس می‌شود تا با تکیه بر آن از دام شک‌گرایی جدید رهید و ارزش معلومات را باور کرد.

 

دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره‌ی صورت‌های علمی

 

علاّمه آثار واقعیت مادی بیرون از ذهن را از صورت‌های علمی نفی می‌کند اما نه با توجیه و دلیلی که غالب فیلسوفان پیش از او ارائه می‌کردند و این از آن رو است که او درباره‌ی صورت‌های علمی مجرد از ماده، نظری غیر از رأی اغلب گذشتگان دارد. فیلسوفان مسلمان، سلب آثار واقعیت بیرونی، از صورت‌های علمی را با تبدیل وجود خارجی به وجود ذهنی یک ماهیت و حقیقت واحد، توجیه می‌کردند این در حالی است که علاّمه طباطبایی صورت‌های علمی اشیا را به صورت‌های متعلق به واقعیات مادی خارج نمی‌دانن که فقط با تبدیل وجودشا از خارجی به ذهنی، آثار مربوط به خارج را واگذاشته و آثار دیگری مربوط به وجود ذهنی، پیدا کرده باشند؛ بلکه او از اساس این آثار را به آن‌چه حقیقتاً معلوم ما است، متعلق نمی‌داند و از این رو بحث از ترتب یا عدم ترتب آثار بر صورت‌های علمی را بی‌معنا می‌داند. او در این باره می‌گوید: اما آثار وجودها (الصوره العلمیه) الخارجی المادی التی نحسبها متعلقه للادراک، فلیست آثارً للمعلوم بالحقیقه الذی [= معلوم بالحقیقه) بحضر عند المدارک حتی تترتب علیه او لا تترتب[۳۹۷]. همان‌طور که گفته شد علاّمه طباطبایی صورت‌های علمی اشیا را صورت‌های متعلق به واقعیات مادی خارجی نمی‌داند که آثار خارج را به علت ذهنی شدن از دست داده باشند؛ بلکه آن‌ ها را موجودات مجردی می‌داند که خود، مبدأ فاعلی موجودات مادی بوده و تمام کمالات آن‌ ها را دارا می‌باشند؛ از این رو بدون توجه به واقعیات مادی هم؛ موجودند اگر چه مورد غفلت قرار گرفته و مشاهده نشوند.
در حالی که صورت‌های علمی نزد بسیاری از فیلسوفان با توجه به عالم مادی پدید آمده و پیش از این توجه، بی‌بهره از هستی می‌باشد. علاّمه در این باره می‌گوید: «فالمعلوم عند العلم الحصولی بامر له نوع تعلّق بالماده؛ هو موجود مجرد. هو مبدأ فاعلی لذلک الامر (امر له نوع تعلق بالماده) واجد لما هو کماله»[۳۹۸]. و به این ترتیب صورت‌های علمی، با وجود خارجی مجردشان نزد انسان حاضر شده و در پی آن علم حصولی پدید آمده و انسان به ماهیت اشیا و ااثار خارجی اشیا توجه می‌کند که این حکایت از تقدم علم حضوری بر علم حصولی داشته و با نظر غالب فیلسوفان پیشین در حضوری بودن صورتی که از حصول آن پدید آمده، متفاوت است. علاّمه در ادامه‌ی سخن پیش‌گفته می‌گوید:
یحضر بوجوده الخارجی للمدارک وهو علم حضوری و یتعقبه انتقال المدرک الی ما لذلک الامر من الماهیه والآثار المترتبه علیه فی الخارج[۳۹۹].
توجه به کلمه «یتعقبه» به خوبی گویای پیشینی بودن این علم حضوری از علم حصولی است، به این معنا که پیش از آن‌که علم حصولی پدید آید، باید موجود مجردی که معلوم حضوری انسان است، نزد او حاضر باشد تا علم حصولی با تکیه بر آن پدید آید و علامت به صراحت می‌گوید:
«العلم الحصولی مأخوذ من معلوم حضوری هو موجود مجرد مثالی او عقلی حاضر بوجوده الخارجی للمدرک»[۴۰۰].
توجه به این نکته، تفاوت میان حضوری بودن صورت‌های علمی از دید غالب فیلسوفان گذشته و حضوری بودن آن‌ ها از دید علاّمه را به خوبی آشکار می‌کند؛ زیرا فیلسوفان پیشین، این حضور را مبتنی و متوقف بر حصول می‌انگاشتند؛ در حالی که استاد مطهری همانند علامه، حصور را متوقف بر حضور می‌داند و می‌گوید:
شرط اصلی پیدایش تصورات اشیاء و واقعیت‌ها برای ذهن، اتصال وجودی آن واقعیت‌ها با واقعیت نفس است و… اتصال وجودی یک واقعیتی با واقعیت نفس موجب می‌شود که نفس آن واقعیت را با علم حضوری بیابد. نفس به عین واقعیتی نائل شد و آن واقعیت را با علم حضوری یافت، قوه مدرکه (قوه‌ی خیال) به عبارت دیگر قوه‌ تبدیل کننده‌ی علم حضوری به علم حصولی، صورتی از آن می‌سازد و در حافظه بایگانی می‌کند و به اصطلاح آن را با علم حصولی پیش خود معلوم می‌سازد[۴۰۱].
از این رو وی بازگشت هر علم حصولی را به علم حضوری دانسته و می‌گوید:
مبنا و مأخذ تمام علم‌های مادی و تصورهای معمولی که از آن‌ ها به علم حصولی تعبیر می‌شود، علم‌های حضوری است و همه‌ی آن‌ ها از آن‌جا سرچشمه می‌گیرند[۴۰۲].
همچنین همان‌طور که گفته شد علاّمه معلوم حاضر نزد عالم را، صورت و ماهیت شیء مادی خارجی نمی‌داند. در حالی که فیلسوفان پیش از او، ماهیت موجود واقعی که به وجود ذهنی موجود شده را نزد عالم حاضر می‌دانند. حال پرسش در این است که اگر صورت‌های علمی، موجودات مجرد مثالی یا عقلی باشند که پیش از علم حصولی و توجه به ماهیت اشیا مادی و آثار خارجی آن‌ ها، نزد عالم حاضرند، پس علم حصولی که از توجه به عالم مادی پدید می‌آید، دیگر چیست و چه موقعیتی دارد؟ همچنین با این دید مشکل معرفت‌شناختی علوم بشر در مطابقت با جهان خارج چگونه حل می‌شود؟ علامه، متعلق دانستن صورت‌های علمی موجود در ذهن به واقعیات مادی خارجی را ناشی از ایهام قوه‌ی واهمه دانسته و آن را اعتباری می‌داند که، گریزی از آن ندارد. او بر این باور است که اتصال انسان با جهان مادی از راه حواس موجب آن می‌شود که انسان صورت‌های علمی مجرد که موجوداتی مثالی یا عقلی هستند را، صورت‌های متعلق به واقعیات مادی بپندارد و چون آثار خارجی را در آن‌ ها نمی‌یابد، حکم کند که این‌ها ماهیاتی هستند که از وجود خارجی منسلخ گشته و به وجود ذهنی تحقق یافته‌اند، علاّمه در این باره می‌گوید: انما هو الوهم یوهم للمدرک ان الحاضر عنده حال الادراک هو الصوره المتعلقه بالما
ده خارجاً فیطلب آثارها الجاجیه فلا یجد معها فیحکم بانّ المعلوم هو الماهیه بدون ترتب الآثار الجارجیه[۴۰۳]. علامه، علم
 حصولی را محصول همین حرکت قوه‌ی واهمه دانسته و آن را اعتباری عقلی می‌داند که از همان واقعیات مجرد و حاضر نزد عالم گرفته شده است، او در این باره می‌گوید: «العلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر الیه العقل، مأخوذ من معلوم حضوری هو موجود مثالی او عقلی حاضر بوجوده الخارجی للمدرک»[۴۰۴]. علاّمه گاه از این قوه با عنوان قوه‌ی تبدیل کننده‌ی علم حضوری به علم حصولی یاد کرده، می‌گوید: قوه‌ی نام‌برده (تبدیل کننده‌ی علم حضوری به علم حصولی) به همه‌ی علوم و ادراکات حضوری، یک نحو اتصال دارد و می‌تواند آن‌ ها را بیابد، یعنی تبدیل به پدیده‌های بی‌اثر نموده و علم حصولی را بسازد[۴۰۵]. حال چون توهم پیش‌گفته، از اتصال انسان ـ به وسیله‌ی حواس ـ با جهان مادی پدید می‌آید و همین توهم منشأ علم حصولی است، پس علم حصولی بدون اتصال حواس آدمی با جهان مادی، محقق نخواهد شد و نفس حضور موجودات مثالی یا عقلی نزد فس آدمی، به تحقق و موجودیت علم حصولی نخواهد انجامید چنان‌که علاّمه می‌گوید: «باید دانست که این علم حضوری، خود به خود نمی‌تواند علم حصولی بارآورد»[۴۰۶]. علاّمه این اتصال را علتی اعدادی برای پیدایش علم حصولی دانسته و بنابراین علم حصولی را ویژه‌ی نفوسی می‌داند که به بدن مادی تعلق داشته باشند، تا با اتصالشان به ماده (البته از راه حواس) این اعتبار عقلی را پدید آورند.
دقت در گفتار علاّمه به خوبی روشن می‌سازد که اتصال با جهان مادی در نزد او، با علم حصولی متفاوت است علاّمه اتصال را به مراتب، مقدم بر علم حصولی می‌داند، چرا که این اتصال است که زمینه‌ساز آن توهم و سپس اعتبار علم حصول است و بدون آن چنین توهمی پدید نمی‌آید. همچنین این اتصال است که نفس آدمی را آماده‌ی مشاهده‌ی آن موجودات مجرد مثالی یا عقلی می‌کند. توضیح آن‌که موجدات مجرد مثالی یا عقلی، اگر چه پیش از جلب توجه آدمی به آن‌ ها موجود بوده و مبدأ فاعلی واقعیات مادی هستند؛ لکن توجه به آن‌ ها، پس از اتصال آدمی با جهان مادی بیرون از ذهنش رخ می‌دهد و این منطبق بر باور اغلب فیلسوفان مسلمان به پیروی از ارسطو است که «من فقد حساً فقد علماً». اما این اتصال نزد علاّمه پدید آورنده‌ی آن موجودات مجرد که همان صورت‌های علمی حاضر نزد ذهن‌اند، نیست، بلکه فقط نفس را مستعد شهود آن‌ ها می‌سازد که این بی‌شباهت به ایده‌ی افلاطون در «تذکر بودن علم» نیست. علاّمه صورت‌های علمی را معلول این اتصال نمی‌داند و برای اتصال، نقش اعدادی هم در پدایش صورت‌ها قائل نیست؛ بلکه اتصال را معد شهود و تنبیه می‌داند.
اتصال نفس به جهان مادی از راه حواس، هم موجب مشاهده موجودات مجرد مثالی یا عقلی می‌شود و هم علم حصولی که اعتباری برآمده از فعالیت قوه واهمه است را به بار می‌آورد. حال از آن‌جا که صورت‌های علمی مجرد، بنابر اعتقاد علامه، مبدأ فاعلی موجودات مادی بوده و تمام کمالات آن‌ ها را دارا می‌باشد، پس نه فقط خدشه‌ای بر بیرون‌نمایی آن‌ ها وارد نمی‌شود، که از کمال بیرون‌نمایی برخوردار خواهند بود و چنان‌که حکیمی همچون ملاد هادی سبزواری(ره) نیز از حملمیان صور علمی و واقعیات مادی به «حمل الحقیقه والرقیقه» تعبیر کرده، می‌گوید: «لکن الحمل من قبیل حمل الحقیقه والرقیقه الذی بین مراتب شده والضعف عند کل تشکیک»[۴۰۷]. و صد البته که توهم پیش‌گفته، لطمه‌ای بر این واقع‌نمایی نخواهد زد؛ زیرا چنان‌که گذشت حقیقت این توهم آن است که صورت‌های علمی را صورت بی‌اثر واقعیات مادی بپنداریم و این توهم، تغییری در صورت‌های مجرد علمی پدید نمی‌آورد. البته باید توجه داشت که فیلسوفان پیشین نیز از آن‌جا که پیدایش علم را در عرصه‌ی ماده ممکن نمی‌دیدند، صور علمی را مجرد از ماده می‌دانستند و تفاوت بین واقعیات مادی و صورت‌های علمی در مادیت و تجرد، مورد قبول همگان بوده است با این فرق که علاّمه صورت‌های علمی را موجودات مجردی می‌داند که مبدأ فاعلی واقعیات مادی‌اند و قوه‌ی واهمه سبب می‌شود که آدمی آن‌ ها را صورت‌ها و ماهیات همان واقعیات مادی بپندارد و غالب فیلسوفان پیش از او، صورت‌های علمی را موجودات مجردی می‌دانند که صورت‌های ذهنی همان واقعیات مادی هستند.
در پایان از این نکته نباید غفلت کرد که آن‌چه علاّمه درباره‌ی صورت‌های علمی، از تجرد و حضورشان نزد نفس گفته، شامل تمام مراتب به صورت‌های علمی است. او صورت‌های محسوس، متخیل و معقول را مجرد دانسته و اتصال به ماده را زمینه‌ساز شهود صورت‌های مجرد در همه‌ی مراتب می‌داند، اگر چه این شهود را امری مشکک بدانیم که گاه در قالب شهود صورت‌های محسوس و گاه متخیل و گاه معقول نمود می‌کند. او در این باره می‌گوید:
وحقیقه الامر أن الصوره المحسوسه بالذات صوره مجرده علمیه واشتراط حضور الماده واکتناف الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد فی النفس للادراک الحسّی، وکذا اشتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل، وکذا اشتراط التقشیر فی التعقل للدلاله علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهیه الکلیه المعبر عنه بانتزاع الکلّی من الافراد[۴۰۸].
از این رو نباید پنداست که مراد علاّمه از صورت‌های علمی مجرد، فقط صورت‌های معقول و کلی بوده و منظور از اتصال نفس به جهان مادی، همان
درک صورت‌های محسوس است، بلکه علاّمه اتصال به جهان مادی را چیزی جز برخی فعل و انفعال‌های اجزای عصبی و دماغی ندانسته و آن را آماده کننده‌ی نفس برای درک صورت‌های محسوس مجرد به شمار می‌آورد چنان‌که می‌گوید: «فالصوره العلمیه المحسوسه او المتخیله بما لها من المقدار قائمه بنفسها فی عالم النفس من غیر انطباع فی جزء عصبی او امر مادی غیرها… و اذ لا انطباع للصوره العلمیه فی جزء عصبی ولا انقسام لها بعرض انقسامه، فارتباط الصوره العلمیه بالجزء العصبی، وما یعمله من عمل عند الادراک ارتباط اعدادی بمعنی ان ما یأتیه الجزء العصبیّ من عمل تستعّد به النفس لان یحضر عندها ویظهر فی عالمها[۴۰۹].
البته چنان که گذشت شهود موجودات مجرد، مراتبی دارد که صورت‌های محسوس و متخیل و معقول حکایت از آن دارد و این نیست مگر از آن جهت که این موجودات با شدت و ضعف، مورد درک حضوری عالم قرار می‌گیرند. علاّمه درباره‌ی این موجودات مجرد مثالی یا عقلی می‌گوید: «حاضر بوجوده الخارجی للمدرک وان کان مدرکاً من بعید»[۴۱۰] کلمه «بعید» حکایت از آن دارد که درک حضوری خود شدت و ضعفی به اندازه‌ی استعداد مدرک دارد و آن‌گاه که مدرک به مرتبه‌ای برسد که از دام توهم رهیده و از توجه به اعتبارات علم حصولی رهایی یابد به شهود عرفانی واصل می‌شود و در این‌جا است که باید به تفاوت بین شهود موجودات مجرد مثالی یا عقلی در تمام علوم حصولی و شهود عرفانی توجه کرد که شهود عرفانی وقتی پدید می‌آید که آدمی به توهم گرفتار نیاید و از توجه به حقیقت علمش بازنماند بلکه حقیقت علم را آن‌گونه که هست دریابد. نتیجه آن‌که علم حضوری به موجودات مجرد و مثالی، با توجه به ماده و جهان مادی، گاه مورد غفلت قرار گرفته و از رهگذر این غفلت، آدمی معلوم حضوری خود را صورت بی‌اثر همان امور مادی می‌پندارد و گاه مورد غفلت نبوده و به شهودی تام، مشهود آدمی قرار می‌گیرد.

 

جمع بندی و نتیجه گیری

 

علاّمه طباطبایی موضوع علم و ادراک را از زاویه های مختلف بررسی نموده است. اگر چه مساله در آثاز فیلسوفان متقدم بصورت پراکنده مطرح شده، اما نگاه علاّمه به این موضوع، از آن جهت اهمیت خویش را آشکار می سازد که سبک و شیوه نو و روش جدید مطرح گردیده است. ایشان غیبت خارجی اشیاء و تجرد و ارزش علم و مطابقت داشتن آن با واقع و نفس الامر را مطرح نموده است. علاوه بر این، دیدگاه های شکاکان جدید را نقد و نظریات سوفسطاییان را نیز بررسی کرده است. همچنین سستی و بی پایگی فلسفه را در مساله شناخت آشکار ساخته است.
علاّمه به مسائل جدید پرداخته، مثل پیدایش کثرت در ادراکات بشری و ادراکات حقیقی و اعتباری
بنابراین ابتکارات و نوآوری های علاّمه در این حوزه بدین صورت دسته بندی می شود.

 

۱٫ تعیین و انسجام مباحث شناخت شناسی

 

طرح مبحث علم و ادراک از سوی علاّمه که قبل از ایشان در حوزه اندیشه اسلامی بصورت منسجم مطرح نبود باعث ایجاد بستری مناسب برای تحقیق و پژوهش اندیشمندان اسلامی گردید، و انها به این مساله پی بردند که قبل از ورودو به مباحث الهیات و متافیزیک، پرداختن به مباحث شناخت شناسی و علم و ادراک ضروری است زیرا تا حقیقت و ماهیت ذهن و کارکردهای آن شناخته نشود نمی توان نظام فکری منسجمی ارائه داد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *