ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری بر پایه مدل تحلیل پوششی …

135

5-2 خلاصه مسئله تحقیق 135

5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی 137

5-3-1 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک الگوریتم 137

5-3-2 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل ریاضی(با محدودیت

تعداد ورودی ها و خروجی ها) 139

5-3-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل برنامه ریزی خطی 141

5-4 نتیجه گیری از مطالعه موردی 142

5- 5 پیشنهادها برای تحقیقات آینده 143

5-5-1 حذف فرض ثابت بودن استراتژی برای واحد محک سنجش 143

5-5-2 پذیرش تغییر در عملکرد سایر واحدها- پویایی مدل 144

5-5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی بر پایه مدل های غیر کلاسیک 145

5-5-4 استفاده از داده های دقیق تر برای محاسبه کارایی 145

5-5-5 بررسی اثر بازخورد حاشیه امنیت کارایی 145

5-5-6 بسط مفهوم حاشیه امنیت کارایی 146

5-5-7 بررسی حاشیه امنیت کارایی در شرایط منابع مشترک 146

5-5-8 بررسی حاشیه امنیت کارایی در حالت های مختلف 146

5-5-9 بررسی خواص حاشیه امنیت کارایی 146

منابع و مآخذ 157-147

منابع فارسی 148

منابع انگلیسی 151

عنوان صفحه

جدول شماره 3-1 اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های 10 واحد تصمیم گیری 56

جدول شماره 3-2 کارایی واحد های تصمیم گیری 57

جدول شماره 3-3 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود164درصدی عملکرد واحد شماره 2 59

جدول شماره 3-4 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 165درصدی عملکرد واحد شماره 2 60

جدول شماره 3-5 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 62 درصدی عملکرد واحد شماره 2 61

جدول شماره 3-6 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 63 درصدی عملکرد واحد شماره 2 62

جدول 3-7 حاشیه امنیت واحد شماره 8 نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری 63

جدول شماره 3-8 ورودی و خروجی های 6 واحد تصمیم گیری 80

جدول شماره 3-9 کارایی واحد های تصمیم گیری 80

جدول شماره 3-10 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود243درصدی عملکرد واحد شماره 5 83

جدول شماره 3-11 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود244درصدی عملکرد واحد شماره 5 83

جدول شماره 3-12 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود250درصدی عملکرد واحد شماره 5 85

جدول شماره 3-13 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود251درصدی عملکرد واحد شماره 5 86

جدول شماره 3-14 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود20درصدی عملکرد واحد شماره 6 87

جدول شماره 3-15 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود21درصدی عملکرد واحد شماره 6 88

جدول 4-1: پارامترهای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده برای واحدهای دانشگاهی

در تحقیقات پیشین 105

جدول 4-2: اسامی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک دانشکده 108

جدول 4-3: هزینه کل، تعداد دانشجو و هزینه سرانه هر گروه آموزشی 109

جدول 4-4: میانگین نمرات تراز دانشجویان ورودی به هر رشته 110

جدول 4-5: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید هر گروه (رضایت دانشجویان هر گروه) 111

جدول 4-6: قبولی­های آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک گروه 112

جدول 4-7: امتیاز هر نوع تألیف مطابق با آیین نامه ارتقا 113

جدول 4-8: میزان تألیفات هر گروه آموزشی و امتیاز آن 114

جدول 4-9: ورودی­ ها و خروجی­های هر کدام از گروه­های آموزشی 115

جدول 4-10: میزان کارایی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ 116

جدول 4-11: حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 120

جدول 4-11 (ادامه): حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 121

جدول 4-12: حاشیه امنیت مطلق کارایی واحدهای تصمیم ­گیری بر حسب درصد 122

جدول 4-13: ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 125

جدول 4-14 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 126

جدول 4-15 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده هنر 126

جدول 4-16: میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 127

جدول 4-17 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 127

جدول 4-18 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 128

جدول 4-19: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 129

جدول 4-20: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 130

جدول 4-21: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-22: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-23: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 132

جدول 4-24: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 133

عنوان صفحه

شکل 1-1 : نمودار مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ها (Emrouznejad,2008) 4

شکل 2-1 تبدیل n ورودی به m خروجی در یک واحد تصمیم گیرنده 13

شکل 2-2: تابع تولید کارا و واحدهای کارا و ناکارا 18

شکل 2-3 کارایی یک واحد ناکارا

19

شکل 2-4 الف بازده به مقیاس متغیر، ب بازده به مقیاس ثابت 24

شکل 2-5 عملکرد تعدادی واحد یک ورودی – یک خروجی 40

شکل 2-6 بدتر شدن ورودی و خروجی B به اندازه δ 41

شکل 2-7 عملکرد واحد های کارای A,B,C,D 42

شکل 3-1: عملکرد تعدادی واحد در یک مدل یک ورودی – دو خروجی 49

شکل 3-2: عملکرد واحد E بهبود یافته است. 50

شکل 3-3: واحد E با بهبود عملکرد، بر روی مرز کارا قرار می­گیرد. 51

شکل 3-4: تغییر در مرز کارا در اثر بهبود عملکرد واحد E 51

شکل 3-5: کاهش کارایی واحد F در اثر بهبود عملکرد واحد E 52

شکل 3-6: نمایش عملکرد یک واحد با یک نقطه در صفحه 65

شکل 3-7: نقاط نشان دهنده عملکرد واحدها و واحدهای تشکیل دهنده مرز کارا 66

شکل 3-8: ارتقاء عملکرد یک واحد ناکارا با استراتژی ثابت 67

شکل 3-9: واحد ناکارای اولیه با ارتقاء عملکرد، به مرز کارا می­رسد. 67

شکل 3-10: جابجا شدن مرز کارا با ارتقاء عملکرد واحد محک سنجش 68

شکل 3-11: کارا ماندن تمام واحدهای سابقا کارا، در عین جابجا شدن مرز کارا 69

شکل 3-12: واحد سابقا کارای B، کارایی خود را از دست می­دهد. 70

شکل 3-13 : یافتن حاشیه امنیت کارایی واحد B نسبت به واحد D 70

شکل 3-14 : میزان پیشرفت عملکرد واحد D 71

شکل 3-15 : شماره­گذاری واحدهای کارا به ترتیب زاویه iα 72

شکل 3-16 وضعیت الف 73

شکل 3-17 وضعیت ب 74

شکل 3-18 وضعیت ج 74

شکل 3-19: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف 75

شکل 3-20: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در حالت ج 78