پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، احساس امنیت، احساس ناامنی

که درآمد همسر آنها بین ۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ میباشد. سهم این گروه ۸/۱۹ است.

جدول ۵-۱-۱۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد
درصد
تعداد
درآمد همسر
۳/۰
۵/۰
۴/۱۰
۸/۱۹
۹/۹
۲/۴
۸/۱
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱
۲
۴۰
۷۶
۳۸
۱۶
۷
۲۰۳
۳۸۳
فاقد درآمد
۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ تومان
۹۹۹۰۰۰-۵۰۱۰۰۰ ″
۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ ″
۲۹۹۹۰۰۰- ۲۰۰۰۰۰۰ ″
۳۹۹۹۰۰۰-۳۰۰۰۰۰۰ ″
۴ میلیون تومان و بالاتر
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۵- قومیت همسر
جدول شماره ۵-۱-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب قومیت همسر نشان میدهد. افرادی که قومیت همسرشان فارس است، بیشترین فراوانی (۲/۴۰درصد) دارند و ۱/۸ درصد از زنان، همسرانی از سایر قومیتها دارند.

جدول ۵-۱-۱۵٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت همسر
درصد
تعداد
قومیت
۲/۴۰
۱/۸
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱۵۰
۳۰
۲۰۳
۳۸۳
فارس
غیر فارس
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۶- تعداد فرزند
جدول شماره ۵-۱-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند نشان میدهد. افرادی که فرزند ندارند، ۶/۱۳ درصد هستند. بیشترین فراوانی مربوط به زنانی است که ۲ فرزند دارند. این گروه ۱/۱۵ درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند، تنها ۷/۳ درصد از زنان، بیشتر از ۳ فرزند دارند.

جدول ۵-۱-۱۶٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند
درصد
تعداد
تعداد فرزند
۶/۱۳
۴/۸
۱/۱۵
۱/۹
۷/۲
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۵۰
۳۰
۵۸
۳۰
۱۴
۲۰۳
۳۸۳
بدون فرزند
ا “
۲ “
۳ “
۴ فرزند و بیشتر
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۷- تعداد فرزند زیر ۱۵ سال
جدول شماره ۵-۱-۱۷توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند زیر ۱۵ سال نشان میدهد. تعداد افرادی که فرزند زیر ۱۵ سال نداشتند ۲/۲۷ درصد میباشد که بیشترین فراوانی میباشد و تعداد افرادی که ۲ فرزند زیر ۱۵ سال داشتند ۷/۴ بودند که کمترین فراوانی میباشد.

جدول ۵-۱-۱۷٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زیر ۱۵ سال
درصد
تعداد
تعداد فرزند
۲/۲۷
۰/۱۸
۷/۴
۰/۵۳
۰/۱۰۰
۱۰۰
۶۵
۱۸
۲۰۳
۳۸۳
بدون فرزند
۱ “
۲ “
بدون همسر
جمع

۵-۱-۱۸- امنیت عمومی
داده های جدول شماره ۵-۱-۱۸ گویه های مربوط به امنیت عمومی را نشان میدهد. ییشترین میزان احساس ناامنی، به وجود معتادان در محل زندگی مربوط میشود و موافقت ۱/۷۹ درصد از پاسخگویان با این گویه، بیانگر اتفاق نظر اکثر پاسخگویان در مورد این مساله اجتماعی است. رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در مرتبه دوم قرار میگیرد، به گونهای که ۹/۷۸ درصد از پاسخگویان موافق رواج این صفات در سالهای اخیر هستند. ۷/۶۸ درصد از پاسخگویان با گویه “میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به ۵ سال گذشته بیشتر شده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. پاسخگویانی که رفت و آمد را در شب ناامن میدانند، ۱/۶۷ درصد میباشند.
جدول ۵-۱-۱۸٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های امنیت عمومی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم

کاملاً موافقم
گویه

۲۸
۳/۷
۶۳
۴/۱۶
۱۲۲
۹/۳۱
۵۸
۱/۱۵
۱۱۲
۲/۲۹
تعداد
درصد
هنگامی که در خانه تنها هستم ( به ویژه شب) اگر کسی زنگ خانه را بزند، در را باز نمیکنم.
۱۲
۱/۳
۳۴
۹/۸
۸۷
۷/۲۲
۱۰۲
۶/۲۶
۱۴۸
۶/۳۸
تعداد درصد
همیشه هنگام بیرون رفتن از خانه، از اتوبوس و تاکسی استفاده میکنم.
۶۲
۲/۱۶
۱۱۹
۱/۳۱
۱۱۳
۵/۲۹
۵۶
۶/۱۴
۳۳
۶/۸
تعداد درصد
از این که در ساعات کم رفت و آمد در خیابان حضور داشته باشم، نمیترسم.
۱۰
۶/۲
۳۱
۱/۸
۱۰۴
۲/۲۷
۱۱۸
۸/۳۰
۱۲۰
۳/۳۱
تعداد
درصد
در مکانهای خلوت کمتر تردد میکنم.
۳۶
۴/۹
۶۸
۸/۱۷
۱۵۱
۴/۳۹
۸۱
۱/۲۱
۴۷
۳/۱۲
تعداد
درصد
در شرایط حاضر در شهرمان احساس امنیت میکنم.
۴۵
۷/۱۱
۱۰۲
۰/۲۶
۱۳۸
۰/۳۶
۷۱
۵/۱۸
۲۷
۰/۷
تعداد
درصد
در این شهر در کمال آرامش میتوان تنها در خانه زندگی کرد.
۱۳۹
۳/۳۶
۱۶۵
۱/۴۳
۵۴
۱/۱۴
۱۸
۷/۴
۷
۸/۱
تعداد
درصد
اگر در شب مجبور باشم که برای رفتن به جایی از سواری یا مسافرکش شخصی استفاده کنم، نمیترسم.
۷۵
۱/۱۹
۱۴۶
۱/۳۸
۱۲۴
۴/۳۲
۲۸
۳/۷
۱۰
۶/۲
تعداد
درصد
هنگامی که در شب در این شهر قدم میزنم، احساس امنیت میکنم.
۷
۸/۱
۱۷
۴/۴
۸۸
۰/۲۳
۱۲۳
۱/۳۲
۱۴۸
۶/۳۶
تعداد
درصد
میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به ۵ سال قبل بیشتر شده است.
۴
۰/۱
۱۰
۶/۲
۶۷
۵/۱۷
۱۱۶
۳/۳۰
۱۸۶
۶/۴۸
تعداد
درصد
رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در چند سال گذشته بیشتر شده است.
۸۲
۴/۲۱
۱۶۸
۹/۴۳
۸۷
۷/۲۲
۲۸
۳/۷
۱۷
۴/۴
تعداد
درصد
در هنگام بیرون رفتن از منزل، اضطراب و تشویش وجودم را پر میکند.
۱۶
۲/۴
۲۳
۰/۶
۱۱۶
۳/۳۰
۱۲۸
۴/۳۳
۱۰۰
۱/۲۶
تعداد
درصد
حضور در اجتماع به راحتی برایم امکان پذیر است.
۸۹
۲/۲۳
۱۴۳
۳/۳۷
۷۴
۳/۱۹
۴۴
۵/۱۱
۳۳
۶/۸
تعداد
درصد
از اینکه به تنهایی به سینما بروم، میترسم.
۱۰۸
۲/۲۸
۱۳۲
۵/۳۴
۶۸
۸/۱۷
۵۱
۳/۱۳
۲۴
۳/۶
تعداد
درصد
هرگز به تنهایی خرید نمیکنم.
۱۰۳
۹/۲۶
۱۶۱
۰/۴۲
۸۲
۴/۲۱
۱۹
۰/۵
۱۸
۷/۴
تعداد
درصد
در هر ساعتی از شبانهروز میتوانم به اماکن عمومی بروم.
۹
۳/۲
۲۵
۵/۶
۱۰۴
۲/۲۷
۱۲۲
۹/۳۱
۱۲۳
۱/۳۲
تعداد
در
صد
از اینکه تنها به خانه اقوام و دوستان بروم، ترسی ندارم.
۱۹
۰/۵
۱۷
۴/۴
۹۰
۵/۲۳
۱۲۹
۷/۳۳
۱۲۸
۴/۳۳
تعداد
درصد
رفت و آمد در شب خطرناک است.
۹۳
۳/۲۴
۱۴۸
۶/۳۸
۸۲
۴/۲۱
۳۹
۲/۱۰
۲۱
۵/۵
تعداد
درصد
زندگی کردن در محلهای بزرگ، باعث ترس و وحشت من است.
۱۹
۰/۵
۴۲
۰/۱۱
۱۱۰
۷/۲۸
۱۰۸
۲/۲۸
۱۰۴
۲/۲۷
تعداد
درصد
از خالی گذاشتن خانه به مدت طولانی، خودداری میکنم.
۱۳
۴/۳
۲۵
۵/۶
۴۲
۰/۱۱
۹۰
۵/۲۳
۲۱۳
۶/۵۵
تعداد
درصد
در محیطی که معتادان زندگی میکنند، احساس امنیت نمیکنم.

۵-۱-۱۹- امنیت حیثیتی
جدول شماره ۵-۱-۱۹ بیانگر میزان احساس امنیت حیثیتی پاسخگویان است. بیشترین احساس ناامنی ۸/۸۱ درصد از پاسخگویان مربوط به این گویه است که “در سالهای اخیر بیبند و باری در جامعه ما افزایش پیدا کرده است”. در مرتبه دوم، گویه “در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند” قرار میگیرد که ۶/۷۳ درصد از پاسخگویان با آن موافق بودهاند. در مرتبه سوم پاسخگویانی قرار دارند که با گویه “بوق زدن رانندگان غیرمسافرکش آزاردهنده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. سهم این گروه ۱/۷۶ درصد میباشد. همچنین ۷/۳۳ درصد از پاسخگویان با گویه “هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچگونه نگرانی بابت مزاحمت دیگران ندارم”، مخالف و کاملاً مخالف بودهاند.

جدول ۵-۱-۱۹٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های امنیت حیثیتی
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم
گویه
۵۲
۶/۱۳
۷۷
۱/۲۰
۱۳۸
۰/۳۶
۶۸
۸/۱۷
۴۸
۵/۱۲
تعداد
درصد
هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچ گونه نگرانی از بابت مزاحمت دیگران ندارم.
۴۶
۰/۱۲
۷۵
۶/۱۹
۱۳۴
۰/۳۵
۸۴
۹/۲۱
۴۴
۵/۱۱
تعداد
درصد
در شرایط فعلی، آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما محترم شمرده میشود.
۲
۵/۰
۱۲
۱/۳
۸۷
۷/۲۲
۱۴۹
۹/۳۸
۱۳۳
۷/۳۴
تعداد
درصد
در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند.
۵
۳/۱
۱۱
۹/۲
۷۶
۸/۱۹
۱۵۲
۷/۳۹
۱۳۹
۳/۳۶
تعداد
درصد
از نگاه هرزه بعضی از افراد، برای خود و یا اطرافیانم نگرانم.
۳
۸/۰
۴
۰/۱
۶۳
۴/۱۶
۱۱۹
۱/۳۱
۱۹۴
۷/۵۰
تعداد
درصد
در سالهای اخیر بی بند و باری در جامعه ما افزایش یافته است.
۴۹
۸/۱۲
۵۵
۴/۱۴
۱۰۹
۵/۲۸
۱۰۳
۹/۲۶
۶۷
۵/۱۷
تعداد
درصد
در سالهای اخیر مزاحمتهای تلفنی کاهش یافته است.
۱۴
۷/۳
۳۴
۹/۸
۹۴
۵/۲۴
۱۱۵
۰/۳۰
۱۲۶
۹/۳۲
تعداد
درصد
در سالهای اخیر، مزاحمتهای خیابانی افزایش یافته است.
۳
۸/۰
۱۰
۶/۲
۷۵
۶/۱۹
۱۰۷
۹/۲۷
۱۸۸
۱/۴۹
تعداد
درصد
بوق زدن رانندگان غیر مسافرکش آزاردهنده است.

۵-۱-۲۰- امنیت مالی
جدول شماره ۵-۱-۲۰ بیانگر میزان امنیت مالی پاسخگویان است. بالاترین میزان نگرانی مالی پاسخگویان به افزایش شکاف بین غنی و فقیر مربوط میشود، به گونهای که ۸/۸ درصد از پاسخگویان با این گویه که شکاف بین فقر و غنی روز به روز افزایش مییابد، موافق بودهاند. نگرانی مالی دیگر، در مورد بیثباتی قیمتها بوده است که نظر موافق ۸/۷۸ درصد از پاسخگویان را جلب کرده است. ۳/۵۹ درصد از پاسخگویان نگران تأمین هزینه های زندگیشان بودهاند.

جدول ۵-۱-۲۰٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های امنیت مالی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملاً موافقم
گویه

۰٫
۲
۵/۰
۴۵
۷/۱۱
۱۰۷
۹/۲۷
۲۲۹
۸/۵۹
تعداد
درصد
هنگامی که در جایی ازدحام جمعیت باشد ( اتوبوس، سینما و …) حواسم به کیف و وسایل شخصیام است.
۱
۳/۰
۷
۸/۱
۳۷
۷/۹
۱۰۴
۲/۲۷
۲۳۴
۱/۶۱
تعداد
درصد
وقتی بیرون از خانه میروم ترجیح میدهم که پول زیاد و جواهرات به همراه نداشته باشم.
۷۹
۶/۲۰
۱۳۳
۷/۳۴
۱۴۰
۶/۳۶
۲۳
۰/۶
۸
۲/۱
تعداد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *