است. اعتماد در واقع یک نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان ارزیابی، از پدیده ای است که با آن مواجه ایم. (عباس زاده، ۱۳۸۳: ۲۶۹)
تعریف مفهومی مشارکت مدنی: مشارکت مدنی بیانگر توانمندی ها ، ظرفیت ها و فعالیت هایی است که انتظار می رود یک شهروند آن ها را دارا باشد و بتواند به کمک آن ها ، تعهد و الزام خود را به اداره جامعه ای که خود عضوی از آن است، به طور عملی نشان دهد.(طالب زاده و فتحی، ۱۳۸۱: ۲۱۶)
تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی
شاخص های هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی مطابق با جدول به شرح زیر است:
جدول شماره (۲-۳ ) ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت مدنی
متغیر
بعد
شاخص
اقتباس
سوأل

سرمایه اجتماعی

ساختاری (مشارکت مدنی)
۱-شرکت در انجمن علمی
۲-شرکت در گروههای ورزشی / فراغتی
۳-شرکت در شورا ی صنفی
۴-شرکت در انجمن اسلامی
۵-فعالیت در کانون بسیج

شارع پور و غلامزاده
(۱۳۸۸)
۱-۱۳

۱۲-۱۳

۷-۱۳

۵-۱۳

۶-۱۳

۶-فعالیت در شورای محله
۷-شرکت در انجمن ادبی
۸-شرکت در انجمن های هنری
۹-شرکت در گروههای محیط زیست

کاکاوندی
(۱۳۸۷)
۱۴-۱۳

۲-۱۳

۴-۱۳

۱۰-۱۳

۱۰-شرکت در گروه زنان
۱۱-شرکت در انجمن فرهنگی
۱۲-شرکت در انجمن همسایگی / محلی

Hjollund
(2002)
11-13

3-13

13-13

13-فعالیت در هیأتهای مذهبی
۱۴-شرکت در انجمنهای خیریه ای
۱۵-شرکت در تشکلهای سیاسی

Lee
(2008)
9-13

15-13

8-13

جدول شماره ( ۳ -۳ ) ابعاد و شاخص های متغیر اعتماد اجتماعی
متغیر
بعد
شاخص
اقتباس
سوأل

سرمایه اجتماعی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *