پایان نامه با کلمات کلیدی π〗_i/(〖∂q〗_i^2، 〖∂^۲، )=〖∂^۲، TR〗_i/(〖∂q〗_i^2

هزینه نهایی تولید را با درآمد نهایی حاصل از فروش کالای خود برابر قرار دهند.
〖∂^۲ π〗_i/(〖∂q〗_i^2 )=〖∂^۲ TR〗_i/(〖∂q〗_i^2 )-〖∂^۲ TC〗_i/(〖∂q〗_i^2 )<0 ⟹〖∂^2 TR〗_i/(〖∂q〗_i^2 )<〖∂^2 TC〗_i/(〖∂q〗_i^2 ) 3-4
تحقق شرط ثانوی نیز مستلزم آن است که درآمد نهایی با سرعت کمتری نسبت به هزینه نهایی افزایش یابد.۴۸

۳-۴-۲٫ راه حل اشتاکلبرگ۴۹
در مدل کورنو فرض کردیم که هر مؤسّسه انحصاری تصمیمات مربوط به تولید را با توجه به تصوّری که در رابطه با تولید مؤسّسه رقیب دارد و به طور همزمان اتّخاذ می کند. به عبارت دیگر در این مدل هر بنگاه دارای یک تابع عکس العمل است که با توجّه به تصوّرش در رابطه با میزان تولید بنگاه رقیب بدست می آید. در راه حل اشتاکلبرگ که به راه حل رهبری مقداری۵۰ نیز معروف است یک بنگاه پیرو۵۱ و یک رهبر۵۲ وجود دارد. بنگاه پیرو بنگاهی است که از تابع عکس العمل خود تبعیّت کرده و مقدار تولید خود را به نحوی تعیین می نماید که همواره سودش حدّاکثر باشد و البتّه تصمیم او در رابطه با مقدار تولید تحت تأثیر تصمیمات بنگاه رقیب که نقش رهبری را دارد، قرار خواهد داشت.
بنگاه رهبر بنگاهی است که از تابع واکنش خود تبعیّت نمی کند، وی فرض می کند که رقیب او در صنعت به مانند یک پیرو عمل کرده و با توجّه به تابع واکنش بنگاه پیرو سود خود را حدّاکثر می کند. به عبارت دیگر در راه حل اشتاکلبرگ بنگاه رهبر تابع واکنش بنگاه پیرو را در تابع سود خود قرار داده و مقدار سودش را حدّاکثر می کند و به این ترتیب مقدار تولید بنگاه رهبر تعیین می گردد. بنگاه پیرو نیز با توجّه به مقدارتولید به دست آمده برای بنگاه رهبر و با توجّه به تابع عکس العمل خود، مقدار تولیدش را تعیین می کند.۵۳
۳-۵٫ روش تحقیق
مدل تحلیل تحقیق براساس نظریّه سهم بازار و بازی رهبر – پیرو است. در این تحقیق ابتدا مدل بازی دلار و یورو را براساس مدل درختی و مدل ریاضی طراحی کرده سپس در خصوص تعادل نش آن را مورد آزمون قرار می دهیم. باید توجه داشت که بازی دلار و یورو از نوع غیر تصادفی است زیرا که دارای راهبردهایی صرفاً منطقی هستند و دارای مجموع غیر صفر می باشد زیرا در بازی‌های مجموع غیر صفر راهبردهایی موجود است که برای همه بازیکنان سودمند است. دلار و یورو با ترکیب فعّالیّت خود به ارائه خدمات ارزی در جهان می پردازند. برای بیان الگو رقابت بین دلار و یورو فرض می کنیم که دلار و یورو با یکدیگر برای جذب تقاضا کننده ارز بیشتر رقابت می کنند. دلار را با $ و یورو را با € نشان می دهیم. بنابراین با اعمال فروض مذکور، تابع تقاضا دلار و یورو بصورت زیر تعریف می شود:
p_$=α_۱-〖α_۲ q〗_$-〖α_۳ q〗_€+U_$ 5-3 p_€=β_۱-〖β_۲ q〗_€-〖β_۳ q〗_$+U_€ ۳-۶
در این تابع p$ قیمت دلار براساس شاخص SDR، p€ قیمت یورو براساس شاخص SDR، q€مقدار تقاضا برای یورو و q$ مقدار تقاضا برای دلار می باشد. در اینجا ما تابع هزینه نهایی هر ورق دلار و یورو را صفر در نظر می گیریم و با توجه به آن تابع عکس العمل هر کدام را بدست می آوریم. یک بار تابع تقاضا را با روش کورنو و بار دیگر با روش اشتاکلبرگ بررسی می کنیم.
۳-۶٫ نتیجه گیری
از روش های زیر برای اثبات فرضیّات استفاده می شود:
روش تاریخی و آماری و بررسی روابط دلار و یورو از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴
انتخاب بهترین نوع بازی برای تقابل دلار و یورو
ترسیم بازی دلار و یورو بر اساس نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو
بررسی تعادل نش در بازی دلار و یورو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *