بخش­بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری­های جدید(موبایل­بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه­ای

  168

1.5.مروری کلی بر تحقیق.. 168

2.5.خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق.. 170

1.2.5.نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران بانکداری موبایلی
و تحلیل­های مربوط به آن ( پاسخ به سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………….. 170

2.2.5. نتایج آزمون فریدمن جهت پی بردن به اولویت انتظارات از منظر کاربران بانکداری موبایلی و تحلیل­های مربوط به آن      171

3.2.5. اولویت­ بندی میانگین رتبه اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی……………………………………………………………………………. 172

4.2.5. بخش­بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس مشابهت انتظارات( پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش……………… 173

5.2.5. نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت انتظارات اصلی در خوشه های مختلف و تحلیل­های مربوط به آن                                                                                                                                                    176

6.2.5. مقایسه با پژوهش های پیشین……………………………………………………………………………………………………………….. 177

7.2.5. پیشنهادهای کاربردی و اجرایی.. 179

8.2.5. محدودیتهای پژوهش…. 186

9.2.5. پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………………………….. 187

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

6.منابع   188

7.پیوست   195

فهرست جداول

جدول 1.1 :  تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران.. 7

جدول 2.1 : آمار کاربران تلفنبانک و بانکداری موبایلی کشاورزی   8

جدول 1.2 : متغیر های اصلی بخش بندی بازار 23

جدول2.2 : متغیر های اصلی برای بخش­بندی بازار های تجاری 24

جدول 3.2  : مراحل کلیدی در فرایند بخش بندی بازار بر مبنای نیاز ها . 27

جدول 4.2: انواع روش های خوشه بندی 34

جدول5.2 : خدمات ارائه شده بوسیله بانکداری موبایلی کشاورزی 45

جدول 6.2 : مقایسه خدمات بانکداری موبایلی ارائه شده در بانک های ایرانی 72

جدول 7.2 : انواع خدمات بانکداری موبایلی از لحاظ نوع ارتباط 74

جدول 8.2  : مقایسه روش های ارائه بانکداری موبایلی 77

جدول 9.2 : مشخصات نسل های ارتباطی در موبایل 83

جدول 10.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 99

جدول 11.2 : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش 100

جدول 12.2 : پژوهش های انجام شده در زمینه بخش بندی بانکداری اینترنتی 101

جدول13.2 : خلاصه پژوهش های مرتبط با بخش­بندی مشتریان 103

جدول 14.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در جهان 110

جدول 15.2: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در ایران 113

جدول 1.3:  سؤالات مندرج در پرسشنامه و انتظارات مربوطه به تفکیک انتظارات اصلی 121

جدول2.3:  آلفای کرونباخ در حالت کلی و همچنین به تفکیک هر مؤلفه 123

جدول 3.3:  آماده سازی داده های کیفی 124

جدول 1.4 : ویژگی­های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان 131

جدول 2.4:   کدگذاری مصاحبه­ها 132

جدول 3.4: کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار  ارائه خدمات اصلی بانکداری موبایلی 134

جدول 4.4:  کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار خدمات افزوده بانکداری موبایلی.. 135

جدول 5.4: کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی… 136

جدول 6.4:  کدگذاری مصاحبه­ها در انتظار ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی.. 137

جدول 7.4:  شاخص توصیفی انتظارات پژوهش…. 142

جدول8.4:  انتظارات شناسایی شده کاربران بانکداری موبایلی 144

جدول9.4:  گزینه­ ها و امتیاز  قابل انتخاب هر یک از سوالات پرسشنامه   144

جدول10.4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت انتظارات اصلی در کاربران بانکداری موبایلی.. 145

جدول11.4: نتایج آزمون  تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی کاربران بانکداری موبایلی 146

جدول12.4:  نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت انتظارات اصلی پژوهش 149

جدول13.4: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کلیه انتظارات تفصیلی در بین کاربران بانکداری موبایلی 150

جدول14.4:  نیمرخ جمعیت شناختی خوشه ها 152

جدول15.4: میانگین و انحراف معیار  انتظارات اصلی در خوشه ­ها 155

جدول 16.4:  نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشه ­ها 156

جدول17.4:  تحلیل واریانس یک طرفه انتظارات بر مبنای خوشه ها 157

جدول18.4: نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات اصلی بانکداری موبایلی.. 159

جدول19.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  خدمات افزوده بانکداری موبایلی 160

جدول20.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  شرایط تسهیل کننده استفاده از بانکداری موبایلی. 161

جدول21.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات  ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. 162

جدول22.4: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات تفصیلی  از منظر کاربران بانکداری موبایلی.. 163

جدول 1.5: اهمیت انتظارات شناسایی شده در بین کاربران بانکداری موبایلی…………………………………………………………….171

جدول 2.5: اولویت انتظارات در بین کاربران بانکداری موبایلی 172

جدول 3.5: نیمرخ تحلیل خوشه­ ای کاربران بانکداری موبایلی 173

جدول 4.5: مقایسه اولویت انتظارات بین خوشه های سه گانه 176

فهرست نمودارها

نمودار 1.1 : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل 6

نمودار 2.1 : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا    6

نمودار 1.2 : گام های بخش بندی بازار از دیدگاه لامب و همکاران، 2011 29

نمودار 2.2: داده کاوی و کشف دانش، غضنفری و همکاران،1387 30

نمودار 3.2 : چرخه بانکداری موبایلی ، جنیدی، 1387 73

نمودار 4.2 : الگو نیات رفتاری  ( Ajzen & Fishbein, 1980). 87

نمودار5.2: الگو پذیرش فناوری دیویس 88

نمودار 6.2:  الگو تعدیل شده پذیرش فناوری (Klopping & Mc Kinney,2004). 89

نمودار7.2: الگو پیکاراینن (انتظارات مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی) (Pikkarainen, et al.,2004). 90

نمودار8.2 : نظریه شناخت اجتماعی (Compeau, et al.,1999) 91

نمودار9.2: الگو انگیزشی (Igbaria, et al.,1996) 92

نمودار 10.2: الگو رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang , 2004). 93

نمودار11.2 : الگو تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang, 2004). 93

نمودار 1.3:  انواع پژوهش های آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای­ کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 118

نمودار 1.4: پراکنش سنی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 2.4: پراکنش جنسیت کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 139

نمودار 3.4: پراکنش وضعیت تاهل کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 140

نمودار 4.4: پراکنش تحصیلات کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

نمودار 5.4: پراکنش شغلی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش 141

شکل6.4:  نمودار توزیع انتظارات اصلی پژوهش در بین کاربران بانکداری موبایلی 143

نمودار 7.4:  موقعیت خوشه ­ها در بین انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی 158

فصل اول

کلیات تحقیق